Question Title

* 1. Вашата организация оперира в:

Question Title

* 2. Има ли изграден Одитен комитет във Вашата организация?

Question Title

* 3. Считате ли, че настоящите структура, състав и функции на Одитния комитет във Вашата организация са ефективни?

Question Title

* 4. Кои от изброените по-долу фактори, според Вас, са основна пречка за ефективното функциониране на Одитните комитети в България?

Question Title

* 5. Кои от изброените обучения считате, че ще са полезни на членовете на одитните комитети? 

Page1 / 1
 
100% of survey complete.

T