Rydym am gael eich barn chi ar y gefnogaeth mae eich plentyn chi’n ei dderbyn o’r ysgol, yn arbennig o ran Anghenion Dysgu Ychwanegol.

 
Os oes gennych fwy nag un plentyn mewn ysgol ym Mhowys, llenwch arolwg ar wahân i bob plentyn.

Question Title

* 2. Beth yw eich barn ar y datganiadau canlynol:

  Cytuno'n gryf Cytuno Anghytuno Anghytuno'n gryf Ddim yn gwybod
Mae'r ysgol yn darparu ar gyfer anghenion fy mhlentyn
Mae fy mhlentyn yn cael gwaith sy'n addas ar gyfer ei allu/ei gallu
Mae gan yr ysgol ddisgwyliadau uchel o fy mhlentyn
Mae'r ysgol yn rhoi gwybod i mi am gynnydd fy mhlentyn a'r hyn dylai ef/hi wneud nesaf er mwyn gwella
Mae'r ysgol yn rhoi cefnogaeth briodol i blant a phobl ifanc gydag Anghenion Dysgu Ychwanegol
Mae plant a phobl ifanc gydag Anghenion Dysgu Ychwanegol yn gwneud cynnydd da
Mae'r ysgol yn delio ag unrhyw bryderon sydd gen i am gynnydd fy mhlentyn
Rwy'n ymwybodol o bolisi Anghenion Dysgu Ychwanegol yr ysgol
Rwy'n gwybod sut i gael rhagor o wybodaeth am y polisi Anghenion Dysgu Ychwanegol
Rwy'n hyderus bod fy mhlentyn yn gwneud y cynnydd gorau
Mae'r ysgol yn rhoi'r cymorth sydd ei angen ar fy mhlentyn fel ei fod/ei bod yn gwneud cynnydd
Mae'r ysgol yn rhoi gwybod i mi am unrhyw gymorth ychwanegol mae fy mhlentyn yn ei dderbyn
Mae'r ysgol yn delio ag unrhyw bryderon sydd gen i am gynnydd fy mhlentyn

Question Title

* 3. Beth yw eich barn am y datganiadau canlynol:

  Bob adeg Fel arfer Weithiau Byth Ddim yn gwybod
Mae'r wybodaeth am gynnydd fy mhlentyn yn glir ac yn ddefnyddiol
Mae fy mhlentyn yn teimlo ei fod/ei bod yn cael ei herio gan y gwaith sy'n cael ei roi
Mae fy mhlentyn yn gwybod at bwy mae'n gallu troi am help
Rwy'n rhan o'r trafodaethau am anghenion fy mhlentyn
Mae'r wybodaeth am gynnydd fy mhlentyn yn glir ac yn ddefnyddiol
Mae fy mhlentyn cael gwaith cartref sy'n briodol ar gyfer ei anghenion
Mae fy mhlentyn yn teimlo ei fod/ei bod yn cael ei gefnogi/ei chefnogi'n dda

Question Title

* 4. A oes gennych chi unrhyw sylwadau ychwanegol ar eich atebion blaenorol?

T