Όνομα Αξιολογητή/Αναθεωρητή

Διεύθυνση e-mail του Αξιολογητή

Δώστε το URL της Μαθησιακής Ενότητας που αξιολογείτε.

Στο προσχέδιο αυτό της Μαθησιακής Ενότητας πώς θα αξιολογούσατε:
(Αφήστε περιθώρια για βελτίωση, καθώς αυτό είναι μόνο μια πρώτη προσπάθεια σχεδιασμού!)

  Εξαιρετική Άριστη Πολύ Καλή Πληροί τα κριτήρια Χρήζει Βελτίωσης
Τη σαφήνεια των Γνωστικών Στόχων και τη σύνδεσή τους με το Πρόγραμμα Σπουδών
Το συνδυασμό των διαφόρων τύπων δραστηριοτήτων που αντιπροσωπεύουν το φάσμα των Γνωστικών Διαδικασιών
Την καταλληλότητα και αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων αξιολόγησης που τεκμηριώνουν τα Γνωστικά Αποτελέσματα
Τη χρήση του διαδικτύου, των πολυμέσων και των πολυτροπικών δυνατοτήτων εκφοράς του μηνύματος
Τις στρατηγικές διαχείρισης της διαφορετικότητας των μαθητών και της διαφοροποιημένης διδασκαλίας

Βαθμολογήστε τη σαφήνεια των Γνωστικών Στόχων και τη σύνδεσή τους με το Πρόγραμμα Σπουδών:

Βαθμολογήστε το συνδυασμό των διαφόρων τύπων δραστηριοτήτων που αντιπροσωπεύουν το φάσμα των Γνωστικών Διαδικασιών:

Βαθμολογήστε την καταλληλότητα και αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων αξιολόγησης που τεκμηριώνουν τα Γνωστικά Αποτελέσματα:

Βαθμολογήστε τη χρήση του διαδικτύου, των πολυμέσων και των πολυτροπικών δυνατοτήτων εκφοράς του μηνύματος:

Βαθμολογήστε την ικανότητα διαχείρισης της διαφορετικότητας των μαθητών και εφαρμογής διαφοροποιημένης διδασκαλίας:

T