1. Όνομα Αξιολογητή/Αναθεωρητή

2. Διεύθυνση e-mail του Αξιολογητή

3. Επικολήστε το URL της Μαθησιακής Ενότητας που αξιολογείτε.

4. Συγκρίνοντας τη δεύτερη με την πρώτη καταγραφή/σχέδιο αυτής της Μαθησιακής Ενότητας πώς θα αξιολογούσατε:

  Εξαιρετική Άριστη Πολύ Καλή Πληροί τα Κριτήρια Χρήζει Βελτίωσης
Τη σαφήνεια των Γνωστικών Στόχων και τη σύνδεσή τους με το Πρόγραμμα Σπουδών
Το συνδυασμό των διαφόρων τύπων δραστηριοτήτων που αντιπροσωπεύουν το φάσμα των Γνωστικών Διαδικασιών
Την καταλληλότητα και αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων αξιολόγησης που τεκμηριώνουν τα Γνωστικά Αποτελέσματα
Τη χρήση του διαδικτύου, των πολυμέσων και των πολυτροπικών δυνατοτήτων εκφοράς του μηνύματος
Τις στρατηγικές διαχείρισης της διαφορετικότητας των μαθητών και την προσέγγιση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας

5. Βαθμολογήστε τη σαφήνεια των Γνωστικών Στόχων και τη σύνδεσή τους με το Πρόγραμμα Σπουδών:

6. Βαθμολογήστε το συνδυασμό των διαφόρων τύπων δραστηριοτήτων που αντιπροσωπεύουν το φάσμα των Γνωστικών Διαδικασιών:

7. Βαθμολογήστε την καταλληλότητα και αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων αξιολόγησης που τεκμηριώνουν τα Γνωστικά Αποτελέσματα:

8. Βαθμολογήστε τη χρήση του διαδικτύου, των πολυμέσων και των πολυτροπικών δυνατοτήτων εκφοράς του μηνύματος:

9. Βαθμολογήστε την ικανότητα διαχείρισης της διαφορετικότητας των μαθητών και της διαφοροποιημένης διδασκαλίας:

T