แบบสอบถามศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจร้านเค้กและเบเกอรี่โฮมเมด

Image
แบบสอบถามชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาค้นคว้าอิสระโครงการธุรกิจแบบบูรณาการของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจร้านเค้กและเบเกอรี่โฮมเมด และเพื่อหาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการซื้อสินค้าประเภทนี้ต่อผู้บริโภค โดยจะนำผลการศึกษานี้ไปพิจารณาความเป็นไปได้ของธุรกิจ รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริการ และการดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาด แบบสอบถามนี้ไม่ต้องระบุชื่อของผู้ตอบ และความคิดเห็นของท่านจะถือเป็นความลับ จึงใคร่ขอความร่วมมือในการกรอกข้อมูลที่เป็นจริงหรือตรงกับความคิดเห็นของท่านให้มากที่สุด คณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม

แบบสอบถามประกอบไปด้วย 5 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 พฤติกรรมผู้บริโภค
ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อขนมเค้ก
ส่วนที่ 3 ทัศนคติต่อ “Bite Me! ร้านเค้กและเบเกอรี่โฮมเมด”
ส่วนที่ 4 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อร้านเค้กและข้อเสนอแนะ
ส่วนที่ 5 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนที่ 1 พฤติกรรมผู้บริโภค

* 1. ความถี่ในการบริโภคเค้ก

* 2. การบริโภคเค้ก 1 ชิ้น (คิดเป็นมูลค่าโดยเฉลี่ย)

* 3. ช่วงเวลาในการบริโภคเค้กที่บ่อยที่สุด (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

* 4. วัตถุประสงค์ในการซื้อเค้ก (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

* 5. ท่านมักจะรับประทานเค้ก โดย (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

* 6. ร้านเค้กที่ซื้อเป็นประจำ (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

* 7. ท่านรู้จักร้านเค้กดังกล่าว (ในข้อ 6.) ได้อย่างไร (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

* 8. แหล่งที่ท่านซื้อเค้ก (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

* 9. ประเภทของเนื้อเค้กที่ท่านชอบรับประทาน (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

* 10. นอกจากเค้กแล้ว ท่านชอบรับประทานผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ชนิดใดอีก (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

* 11. ท่านนิยมทานเค้กคู่กับอะไร (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ )

T