Screen Reader Mode Icon

1. Sondaj pou Biznis BIPOC Vil Cambridge la

Depatman Devlopman Kominote Cambridge la ak Konsèy Biznis Moun ki Nwa, ki Endijèn, e ki gen Koulè (BIPOC) vil Cambridge la ta renmen aprann plis sou moun BIPOC ki gen biznis nan Camrbridge ak ki bezwen yo genyen.

Sondaj la pa dwe pran plis pase 10 minit pou w ranpli l. Tanpri, ranpli sondaj la anvan 10 desanm 2021.
 
Si w gen nenpòt kesyon sou sondaj sa a, tanpri, voye yo bay edd@cambridgema.gov. Si w bezwen èd pou w ranpli sondaj la, rele nan 617-349-4654 epi w ap jwenn yon moun k ap ede w.

*Si w bezwen tounen pou w chanje yon repons ou te bay, itilize bouton ‘tounen’ an (“previous”) ki nan sondaj la, osinon ou ta ka pèdi repons ou te gentan bay yo.

Pou w jwenn plis enfòmasyon sou pwotokòl konfidansyalite vil la, al gade www.CambridgeMA.gov/privacystatement

Question Title

* 1. Non biznis la

Question Title

* 2. Non mèt biznis la

Question Title

* 3. Adrès biznis la nan Cambridge

Question Title

* 4. Klike isit si biznis ou gen plis pase yon sèl adrès

Question Title

* 5. Telefòn biznis la

Question Title

* 6. Imèl biznis/mèt biznis la

Question Title

* 7. Ras/gwoup etnik: Ki jan w konn idantifye w?

Chwazi tout sa ki apwopriye.

Question Title

* 8. Tanpri, ekri gwoup etnik pa w la nan espas ki vin apre a. Men kèk egzanp gwoup etnik (sa yo se kèk egzanp sèlman): Chinwa, Etyopyen, Ejipsyen, Filipino, Ayisyen, Koreyen, Libanè, Nasyon Navaho, Pòtoriken.

Question Title

* 9. Ki sèk ou oubyen ki sèks ou afiche?
(Se Komisyon LGBTQ+ Cambridge la ki te kreye opsyon ki vin apre yo. Y ap byen kontan tande kesyon oubyen kòmantè w genyen. Ou ka kontakte yo nan lgbtqpluscommission@cambridgema.gov.)

Repons ou ka chwazi yo (chwazi tout sa ki apwopriye)

0 of 32 answered
 

T