1. VN_Elements PBA_End of Training Survey

 
Chúc mừng bạn đã hoàn thành Khóa học về Dạy học Dự án của Intel (Intel®Teach Elements Project-Based Approaches). Xin vui lòng cung cấp cho chúng tôi một số phản hồi/ nhận xét về Khóa học.

* 1. Thông tin về bạn:

* 2. Bạn đã hoàn thành bao nhiêu mô-đun và bài tập của Khóa học Dạy học Dự án (Intel Teach® Elements Project-Based Approach)?

* 3. Khóa học điện tử này có hữu ích đối với bạn không?

* 4. Những nội dung nào sau đây là hữu ích đối với bạn? (có thể chọn nhiều câu trả lời)

* 5. Bạn đã hoàn thành bao nhiêu Hoạt động Kế hoạch Hành động?

* 6. Các Hoạt động Kế hoạch Hành động này có hữu ích đối với bạn không?

* 7. Bạn sẽ giới thiệu Khóa học này với bạn bè hay đồng nghiệp của mình không?

* 8. Ý kiến đóng góp của bạn để cải tiến khóa học?

* 9. Bạn muốn được hướng dẫn thêm những nội dung nào khác trong khóa học này? (Có thể chọn nhiều nội dung)

* 10. Bạn có muốn được cập nhật về những khóa học mới của Chương trình Intel® Teach Elements?

Cảm ơn những ý kiến đóng góp của bạn. Chúc bạn sức khỏe và thành công!

Trân trọng,
Chương trình Giáo dục Intel Việt Nam.

T