ลูกค้าทรูแบล็ค ทรูเรด ทรูบลู และทรูกรีน ใช้ 15 ทรูพอยท์ (ปกติ 30 ทรูพอยท์) แลกประกัน COVID-19 คุ้มครอง 30 วัน และลูกค้าทรูไวท์ ที่ใช้ทรูมูฟเอชแบบรายเดือนและเติมเงิน ใช้ 30 ทรูพอยท์ แลกประกัน COVID-19 คุ้มครอง 30 วัน

Question Title

* 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้าพเจ้ารับทราบว่า บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ให้แก่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") เพื่อการพิจารณาออกกรมธรรม์คุ้มครองประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Coronavirus (2019-nCov))

Question Title

* 2. เงื่อนไขการความคุ้มครองประกันภัยไวรัสโคโรน่า

1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าทรูมูฟเอช แบบรายเดือน ทรูวิชันส์ และทรูออนไลน์ ที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา
2. สงวนสิทธิ์ผู้ขอรับความคุ้มครองต้องเป็นบุคคลเดียวกันกับลูกค้าทรูผู้ทำการกดแลกรับสิทธิ์และลงทะเบียนรับความคุ้มครองเท่านั้น
3. จำกัดสิทธิ์ผู้เอาประกันภัย 1 คนต่อ 1 สิทธิ์
4. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือคืนคะแนนทรูพอยท์ในกรณีที่ได้ทำการลงทะเบียนสำเร็จแล้ว
5. ระยะเวลาประกันภัย 30 วันหลังจากวันที่ที่ลูกค้าลงทะเบียนสำเร็จ โดยเลขที่กรมธรรม์ของผู้เอาประกันภัยจะถูกนำส่งผ่านทาง SMS เพื่อยืนยันความคุ้มครองไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียนรับสิทธิ์
6. ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีอายุตั้งแต่ 1-99 ปี (ปี พ.ศ. ปัจจุบัน ลบด้วยปี พ.ศ. เกิด) ณ วันที่ทำประกันภัยและต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแแรง ไม่พิการ ไม่เป็นโรคเรื้อรัง และผ่านการพิจารณาประกันภัย
7. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือเป็นผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))” (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัย และยังมิได้รักษาให้หายขาด
8. ไม่คุ้มครองผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับล่าสุด
9. ขณะลงทะเบียนรับประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Coronavirus (2019-nCoV)) ผู้เอาประกันภัยต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย (กรณีชาวต่างชาติต้องมี Passport และ Work permit หรือมีการพำนักอยู่ในประเทศไทยมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป)
10. ผู้รับประโยชน์เป็นทายาทโดยธรรม
11. การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า หรือภาวะสมองตายหรือระบบประสาทล้มเหลว หรือการเจ็บป่วยระยะสุดท้ายซึ่งเป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีรักษาให้หายได้ และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิต โดยมีสาเหตุหลักมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา
12. ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Coronavirus (2019-nCoV)) แบบกลุ่ม
13. ข้อกำหนด เงื่อนไข ความคุ้มครอง และข้อยกเว้น เป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยที่ได้รับความเห็นชอบจาก คปภ.

 
50% of survey complete.

T