Таны хандлага болон туршлага.

Дараах асуултууд нь арьс өнгөний үзэл болон тэгш эрхийн талаарх хандлага болон туршлагын тухай мэдээлэл цуглуулах зорилготой болно.

Question Title

* 1. Миний бодлоор арьс өнгөний үзэл болон арьс өнгөөр ялгаварлан гадуурхалтын үр дагаварын талаар нягтлан ярилцах нь маш чухал.

Question Title

* 2. Миний хувьд өөр арьстай хүмүүстэй харилцахад ямар нэгэн саад байхгүй.

Question Title

* 3. Би арьс өнгөний болон арьс өнгөөр ялгаварлан гадуурхалтын талаар мөн арьс өнгөний эрх тэгш үзлийн тухай үндсэн ойлголт мэдлэгтэй.

Question Title

* 4. Би арьс өнгөөр ялгаварлалт болон арьс өнгөөр ялгаварлан гадуурхах үйлдлүүдийг тодорхойлон таньж чадна.

Question Title

* 5. Би арьс өнгөөр ялгаварлах болон арьс өнгөөр ялгаварлан гадуурхах үйлдлийн үед юу хийх ёстойг мэднэ.

T