• Deutsch
  • Eesti
  • English
  • Français
  • Italiano (Italia)
  • Português
  • Suomi
  • Svenska
  • Svenska (Finland)
  • Čeština

1. Bakgrundsinformation

Om du är finlandssvensk, ska du välja ”Svenska (Finland)” från språkmenyn (uppe i det högra hörnet på webbsidan) innan du börjar.

Mål

Eurocarers är ett europeiskt nätverk för organisationer verksamma inom området för närståendevård Eurocarers. Eurocarers riktar enkäten till alla närståendevårdare som ansvarar för omsorgen av fysiskt eller psykiskt långtidssjuka patienter, personer med funktionsnedsättningar eller gamla människor i något europeiskt land och som vill dela med sig av sina erfarenheter av coronakrisen. Närståendevårdare är i detta sammanhang alla de närstående och anhöriga som vårdar eller har omsorg om en annan person oberoende om hen har ett avtal om stöd för närståendevård eller inte.

Undersökningen syftar till att dokumentera och analysera bland annat hur covid-19/coronapandemin har påverkat närståendevårdarnas hälsa, situation som närståendevårdare, närståendevårdarnas stödnätverk, deras tillgång till social- och hälsovårdstjänster, ställning på arbetsmarknaden, deras ekonomi och hur de har förenat sitt förvärvsarbete med närståendevården. Syftet med undersökningen är också att samla in närståendevårdares synpunkter och förslag om hur vi skulle kunna stödja dem bättre under pandemin.

Om du anser dig vara närståendevårdare och vill delta i undersökningen, tackar vi dig för din insats redan på förhand!

Det tar cirka 20 minuter att besvara enkäten. Du kan ta pauser i svarandet, eftersom det elektroniska formuläret sparar dina svar och du kan återkomma till det senare. Du behöver bara öppna länken på nytt och vid behov uppdatera webbläsaren. Då kommer du tillbaka till det ställe där du tidigare avbröt svarandet. Du kan också bläddra bakåt i formuläret och gå in och ändra dina tidigare svar, ända tills du har sänt formuläret (klicka på “Sänd” på sista sidan i formuläret).

Genom att besvara enkäten hjälper du både Eurocarers, Närståendevårdarnas förbund och Nätverket för närståendevård i Finland att påverka beslutsfattarna i kommunerna, riksdagen och även i EU-organen. Dina svar bidrar också till att beskriva närståendevårdarnas erfarenheter och backar upp våra krav på att man måste utveckla och skräddarsy stödtjänster för närståendevårdarnas behov, inklusive de behov som orsakats av coronaepidemin.

Enkätens resultat används till att utarbeta handlingsinstruktioner som omfattar hela Europa för hurdant stöd närståendevårdarna ska få i olika skeden av coronapandemin och eventuellt också vid andra, nya pandemier. Instruktionerna riktas till beslutfattare, tjänsteprocenter och närståendevårdare.

Svaren behandlas anonymt, om du inte vill annorlunda.

Om du har frågor om undersökningen kan du kontakta Närståendevårdarnas förbund per e-post:toimisto@omaishoitajat.sfi

Vi ber dig vänligen fylla i och skicka frågeformuläret senast den 8 mars 2021.

Question Title

* 1. Om du klickar i följande tre rutor samt därefter klickar på nästa betyder det att du samtycker att delta:

T