14% of survey complete.
Уважаеми колега,

Вие вече завършихте обучението в семинара по проекта на ФКНФ „Развитие на капацитета на специализанти, постдокторанти и млади учени за преподаване на академични курсове по и на чужд език със съвременни методи и информационни и компютърни технологии”. Целта на този семинар е да се провежда като стандартизирана сертификационна програма, като постоянно се доразвива така, че да е все по-полезен на обучителите. Вие можете да помогнете да го усъвършенстваме като споделите идеи и впечатления от него.

Попълването на анкетата отнема около 30 минути и е доброволно, част от отчитането на работата по проекта и представлява съгласие представената информация да бъде използвана за научни, дизайнерски и административни цели при запазване на пълна конфиденциалност. Анкетата е анонимна и не влияе на резултатите от семинара и придобивките по проекта.

Вашето мнение спомага за повишаване на качеството на обучението по и на чужд език в Софийския университет и за по-пълно задоволяване на потребностите на колегите-преподаватели.

И така, моля Ви да попълните тази анонимна анкета, Вашето мнение е ценно. Благодаря Ви и ... успех!

Анелия Кременска

T