Chương trình Hỗ Trợ Sớm cho Trẻ Sơ Sinh và Trẻ Nhỏ (Early Support for Infants and Toddlers, ESIT) của Bộ Trẻ Em, Thanh Thiếu Niên và Gia Đình (Department of Children, Youth, and Families) đang tìm kiếm các vị phụ huynh/người chăm sóc có xuất thân đa dạng để mời tham gia Hội Kết Nối Phụ Huynh (Parent Institute for Engagement, PIE) của Hội Đồng Điều Phối Liên Tịch Tiểu Bang (State Interagency Coordinating Council, SICC), chuyên đề: Lãnh Đạo và Học Hỏi Trọn Đời.

PIE là một chương trình đào tạo kéo dài 12 tháng, dành cho các bậc phụ huynh/người chăm sóc có con em đã và đang nhận dịch vụ can thiệp sớm thông qua chương trình Hỗ Trợ Sớm cho Trẻ Sơ Sinh và Trẻ Nhỏ (ESIT), chủ yếu dành cho những người hiện không làm việc trong lĩnh vực can thiệp sớm. Chương trình dành một suất cho một vị phụ huynh/người chăm sóc đang làm việc trong lĩnh vực can thiệp sớm. Mục tiêu của chúng tôi là một nhóm học viên đa dạng về chủng tộc và vị trí địa lý.

Phụ Huynh/Người Chăm Sóc sẽ được tìm hiểu về:


  • Các Quy Tắc Trật Tự của Robert (Robert's Rules of Order) (một khung chương trình thường được sử dụng trong các cuộc họp với công chúng)
  • Hội Đồng Điều Phối Liên Tịch Tiểu Bang và vai trò của họ trong việc cố vấn và hỗ trợ ESITHệ thống can thiệp sớm
  • Dẫn dắt và biện hộ
  • Diễn thuyết và thuyết trình trước công chúng

Xuyên suốt chương trình đào tạo này, quý vị có thể có cơ hội được tham gia ban lãnh đạo lâm thời của SICC khi ban này bắt đầu tiếp nhận đại diện phía phụ huynh.

Học viên sẽ được tăng cường các kỹ năng lãnh đạo và có cơ hội được thực hành những kỹ năng đó để trở thành những ứng cử viên tuyệt vời cho các hội đồng trường và tổ chức chính quyền.

Question Title

* 1. Tên:

Question Title

* 2. Họ:

Question Title

* 3. Địa chỉ gửi thư:

Question Title

* 4. Thành phố:

Question Title

* 5. Mã bưu chính:

Question Title

* 6. Số điện thoại (điền cả mã vùng):

Question Title

* 7. Địa chỉ email:

Question Title

* 8. Quý vị thuộc chủng tộc nào:

Question Title

* 9. Quý vị sử dụng ngôn ngữ nào?

Question Title

* 10. Quý vị có cần thông dịch viên không?

Question Title

* 11. Gia đình quý vị có nhận dịch vụ can thiệp sớm trong 5 năm qua không?

Question Title

* 12. Chúng tôi sẽ dành một suất cho một phụ huynh/người chăm sóc đang làm việc trong lĩnh vực can thiệp sớm. Quý vị có làm việc trong lĩnh vực can thiệp sớm hoặc giáo dục trẻ thơ không? Nếu có, đó là loại công việc nào?

Question Title

* 13. Điều gì khiến quý vị muốn trở thành một thành viên của PIE?

Question Title

* 14. Quý vị hy vọng sẽ nhận được gì khi tham gia PIE?

Question Title

* 15. Quý vị biết đến PIE qua đâu? Ai là người giới thiệu quý vị?

Question Title

* 16. Quý vị có sẵn sàng tham gia các hoạt động sau không:

Question Title

* 17. *  Quý vị có sẵn sàng tham dự các cuộc họp trực tiếp kéo dài 2 ngày sau đây không (đài thọ chi phí đi lại và trông trẻ)?
***Ngày họp có thể thay đổi. Địa Điểm Họp Sẽ Được Quyết Định Sau.***

Question Title

* 18. Quý vị có thể sắp xếp để tham dự Hội Nghị về Trẻ Sơ Sinh và Trẻ Thơ ở Tacoma từ ngày 4-6 tháng 5 năm 2022 không? (có đài thọ chi phí đi lại và trông trẻ)

Question Title

* 19. Quý vị có muốn tham dự các hội nghị phát sinh ở ngoài tiểu bang không?

Question Title

* 20. Thành viên của PIE sẽ sử dụng webcam trong các cuộc họp trực tuyến qua zoom của chúng tôi. Quý vị có cần được cấp webcam không?

Question Title

* 21. Vui lòng đánh dấu những điều đúng với quý vị dưới đây:

ESIT bồi hoàn chi phí trông trẻ và đi lại để giúp hỗ trợ học viên tham gia. Chúng tôi không cung cấp dịch vụ trông trẻ tại địa điểm hội họp trong bất kỳ buổi đào tạo hay sự kiện nào. Quý vị có trách nhiệm thuê và/hoặc tìm nhà cung cấp dịch vụ trông trẻ cho mỗi và mọi buổi đào tạo/cuộc họp trực tiếp. Những không gian nơi chúng ta họp mặt không phải là nơi phù hợp và an toàn cho trẻ nhỏ.

Các thành viên được chọn sẽ bắt đầu tập hợp ngay qua zoom để thảo luận về vấn đề hậu cần và cuộc họp trực tiếp đầu tiên.

Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm đến PIE!  Nếu quý vị được chọn, chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị vào tuần của ngày 23 tháng 8 năm 2021.

Nếu quý vị có câu hỏi về việc nộp đơn PIE, vui lòng liên hệ với Vanessa Allen theo địa chỉVanessa.allen@dcyf.wa.gov.

T