เรียน Summer ที่สหราชอาณาจักร ปิดเทอมเมษายน 2563

Question Title

* 1. ชื่อ

Question Title

* 2. นามสกุล

Question Title

* 3. เบอร์โทรศัพท์

Question Title

* 4. อีเมล์

Question Title

* 5. อายุของนักเรียน

Question Title

* 6. โรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่

Question Title

* 7. สนใจเข้าร่วมสัมมนาพิเศษ

Question Title

* 8. บริติช เคานซิลจะนำข้อมูลของท่านไปใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารลงทะเบียนนี้ เราจะส่งข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรม บริการและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ รวมถึงกิจกรรม (รวมถึงงานพบปะสังสรรค์ต่าง ๆ) ที่ตรงกับความสนใจของท่าน ไปตามข้อมูลที่ท่านให้ไว้ รวมถึงการส่งแบบสอบถามเพื่อขอข้อมูลและความคิดเห็น

กรุณาเลือกช่องทางในการรับข้อมูลจากบริติช เคานซิล หรือเลือกไม่รับข้อมูลจากบริติช เคานซิลผ่านช่องทางใด ๆ เลยก็ได้ และสามารถขอยกเลิกการรับข้อมูลจากบริติช เคานซิลได้ เราจะดำเนินการกับข้อมูลของท่านตามเงื่อนไขที่ท่านได้ระบุไว้

ท่านสามารถยกเลิกการรับข้อมูลจากบริติช เคานซิลได้โดยการส่งอีเมล์มาที่ Study UK (Thailand) studyuk.thailand@britishcouncil.org หรือพิมพ์ข้อความ STOP แล้วส่งมาที่ 063-226-7611 หรือ โทร ฯ 02-657-5678 หรือติดต่อบริติช เคานซิลที่ เลขที่ 254 จุฬาลงกรณ์ ซอย 64 สยาม ปทุมวัน กรุงเทพ ฯ 10330

บริติช เคานซิลดำเนินการตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหราชอาณาจักรและกฎหมายลักษณะเดียวกันในประเทศอื่น ๆ ที่มีมาตรฐานและได้รับการยอมรับในระดับสากล ท่านสามารถขอดูข้อมูลของท่านที่บริติช เคานซิลเก็บไว้ รวมถึงขอให้มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ถูกต้องได้ หากท่านมีความกังวลในการใช้ข้อมูลของท่าน สามารถส่งข้อร้องเรียนไปได้ยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากเว็บไซต์ www.britishcouncil.org/privacy หรืออาจติดต่อบริติช เคานซิล เราจะเก็บข้อมูลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่กำหนดตามนโยบายของบริติช เคานซิลโดยนับจากวันที่ได้รับข้อมูล

T