• Deutsch
  • English
  • Shqip
  • Türkçe
Ky pyetësor shërben për ta hulumtuar pyetjen: Cili është kapaciteti investues financiar i diasporës kosovare, cilat lloje të investimeve të diasporës përdoren më së shumti për të investuar, dhe cili është vullneti aktual i diasporës për të investuar në Kosovë? Përgjigjet tuaja do të jenë konfidenciale. Të gjitha të dhënat ruhen në një format elektronik të mbrojtur me fjalëkalim. Rezultatet e këtij studimi do të përdoren për qëllime kërkimore. Duke iu përgjigjur pyetjeve ju kontribuoni në avancimin e njohurive për diasporën.

Question Title

* 1. Gjinia

Question Title

* 2. Mosha

Question Title

* 3. Vendbanimi sipas kontinentit

Question Title

* 4. Në cilin shtet jetoni?

Question Title

* 5. Cilës gjeneratë të diasporës i takoni?

Question Title

* 6. Niveli më i lartë i edukimit (i përfunduar):

Question Title

* 7. Profesioni:

Question Title

* 8. Përafërsisht, sa të ardhura neto (pasi që janë paguar të gjitha obligimet tatimore dhe kontributet në pagë) gjeneroni në vit të shprehura në Euro? (Nëse gjeneroni të ardhura në valuta të tjera, jepni vlerësimin e përafërt në valutën Euro. Kjo vlen edhe për pyetjet në vazhdim.)

Question Title

* 9. Sa është bilanci mesatar i kursimeve tuaja në vit?

Question Title

* 10. Sa është shuma e mjeteve të gatshme që keni në dispozicion e shprehur në Euro, mjetet të cilat do të mund ti investoni menjëherë nëse do të shfaqej një mundësi për të investuar?

Question Title

* 11. A keni qasje në kredi për të siguruar financa për një investim potencial?

Question Title

* 12. A jeni pronar/e i/e ndonjë biznesi?

Question Title

* 13. A keni investuar ndonjëherë, në çfarëdo forme (duke mos llogaritur remitancat dhe donacionet), në të kaluarën?

Question Title

* 14. A dërgoni të holla rregullisht në Kosovë?

Question Title

* 15. A mendoni se dërgesat e juaja shpenzohen në mënyrën e duhur?

Question Title

* 16. A keni investuar ndonjëherë në një biznes në Kosovë?

Question Title

* 17. A është e aplikueshme për juve ndonjëra nga elementet e përmendura më poshtë:

Question Title

* 18. A keni investuar në Bonot e Diasporës të ofruara nga institucionet e Republikës së Kosovës?

Question Title

* 19. A keni investuar në çfarëdo fushe tjetër më parë në Kosovë, p.sh. në patundshmëri (blerjen e tokës, banesës, ndërtimit të shtëpisë apo objekteve të tjera), blerjen e paisjeve për punë, makineri, automjet, apo ndonjë fushë tjetër të ngjashme?

Question Title

* 20. Nëse keni investuar në Kosovë, në cilat sektorë? *Përgjigjuni pyetjes vetëm nëse realisht keni investuar në Kosovë.

Question Title

* 21. Nëse keni investuar në Kosovë, a mendoni se ka qenë investim i qëlluar? *Përgjigjuni pyetjes vetëm nëse realisht keni investuar në Kosovë.

Question Title

* 22. Nëse keni investuar në Kosovë, si do ta kishit përshkruar përvojën e juaj? *Përgjigjuni pyetjes vetëm nëse realisht keni investuar në Kosovë.

Question Title

* 23. Nëse keni investuar në Kosovë, a do të kishit investuar përsëri? *Përgjigjuni pyetjes vetëm nëse realisht keni investuar në Kosovë.

Question Title

* 24. Sa janë gjasat që në të ardhmen të investoni në Kosovë?

Question Title

* 25. Nëse do të kishit investuar në të ardhmen në Kosovë, në cilat sektor do të kishit investuar?

Question Title

* 26. Cila mendoni se mund të jenë arsyjet për të MOS investuar në Kosovë?

Question Title

* 27. Sa të përfshirë jeni në situatën e tanishme politike, ekonomike, e sociale në Kosovë?

Question Title

* 28. Sa jeni të kënaqur me situatën e tanishme politike, ekonomike, e sociale në Kosovë?

Question Title

* 29. Sa ndikon situata e tanishme politike, ekonomike, e sociale në Kosovë (zgjedhjet, ndërrimi i qeverive, ndërrimi i mundshëm i politikave investuese, destabilizimi i mundshëm) në gatishmërinë tuaj për të investuar?

Question Title

* 30. Sa jeni të kënaqur me përkrahjen institucionale për të lehtësuar investimet nga diaspora?

Question Title

* 31. Sa janë gjasat që ju të investoni në Kosovë, nëse diaspora do të kishte status special si investitor (di?ka e ngjashme me trajtimin e investitorëve strategjikë)?

Question Title

* 32. Sa janë gjasat që ju të investoni në Kosovë nëse Qeveria e Kosovës do të ofronte mekanizma për të siguruar e garantuar (publicly sponsored investment guarantees) investimet e diasporës në Kosovë?

Question Title

* 33. Sa mendoni se keni informata rreth taksave dhe tatimeve të aplikueshme në Kosovë?

Question Title

* 34. Sa mendoni se keni informata rreth procedurave administrative për të investuar në Kosovë?

Question Title

* 35. Sa mendoni se keni informata të përgjithshme rreth mundësive të ndryshme për të investuar në Kosovë?

Question Title

* 36. Sa mendoni se keni informata rreth asaj çka bënë komuna e juaj në Kosovë për të lehtësuar investimet e diasporës?

Question Title

* 37. A keni dëgjuar ndonjëherë për ndonjë rast të suksesshëm të investimit nga diaspora në komunën e juaj në Kosovë?

Question Title

* 38. A keni dëgjuar ndonjëherë për formën e investimit në partneritet Publiko-Privat?

Question Title

* 39. Sipas jush, cilët hapa do të duhej të ndërmerreshin për rritjen e gatishmërisë së diasporës për të investuar në Kosovë?

Question Title

* 40. A ka diçka që kishit dashtë me shtu rreth kësaj teme?

Page1 / 1
 
100% of survey complete.

T