Question Title

* 1. สถานะภาพ

Question Title

* 2. ท่านเข้ามาใช้บริการที่ห้องสมุดบ่อยแค่ไหน

Question Title

* 3. การเข้าถึงทรัพยากร เช่น หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ ฐานข้อมูลออนไลน์ ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน

Question Title

* 4. ห้องสมุดมีคู่มือ/ เอกสาร ที่ทำให้ทราบถึงวิธีการใช้งานและการเข้าถึงข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศต่างๆได้อย่างชัดเจน

Question Title

* 5. เว็บไซต์ของห้องสมุดสามารถใช้งานง่าย และมีข้อมูลที่ท่านต้องการครบถ้วน

Question Title

* 6. ผู้ให้บริการมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถตอบคำถามและแนะนำการให้บริการได้ชัดเจน

Question Title

* 7. บรรยากาศในห้องสมุดมีความเหมาะสมสำหรับการเรียนรู้

Question Title

* 8. นอกเหนือจากนี้คุณอยากได้อะไรเพิ่มเติมหรือเปล่า? บอกเราได้น่ะ :)

T