M-Care

Page1 / 8
 
Европейският проект „M-CARE“ (http://www.mcare-project.eu) се финансира с финансовата подкрепа на Европейската Комисия и има за цел да създаде обучителна методология и курс за обучение през смартфон за професионален обгрижващ персонал (ПОП) на лица с увреждания и застарявашо население (над 55г.).
Целта на настоящето научно-развойно проучване е да събере обратна връзка от преки бенефициенти и заинтересовани лица в България, Белгия, Турция, Германия и Гърция по отношение на качеството и нуждата от подобрение на съществуващи услуги, предоставяни от професионален обгрижващ персонал и техния образователен ценз и необходимост от допълнително обучение.
В рамките на проучването ще бъдат въвлечени хора с увреждания (ХУ), застаряващи лица над 55 години (ЗЛ), техните семейства, както и представители на обучителни и социални институции, експерти и властимащи лица с цел:
• идентифициране на нуждите на крайните потребители на проекта;
• получаване на по-добра представа за необходимостта от подобрения в съществуващите практики за обучение на ПОП;
• определяне на набор от обучителни дейности подходящи и използваеми в нов обучителен курс спрямо установените нужди на потребителите.
• запознаване със същността и потенциалната стойност на подобрение в методите на обучение и в учене през целия живот, в отговор на нуждите на крайните потребители и на проектните бенефициентите.
• идентифициране и анализ на приликите и разликите между националните контексти в страните партньори по проекта.
Бихме искали предварително да Ви благодарим за отделеното време и за ценната обратна връзка, предоставена от Вас в това проучване.
С най-добри пожелания,
Екипът на проект „M-CARE”

T