• English
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • 中文
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਟ ਰੌਕ-ਸਾੳਥ ਸਰੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋ?ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।ਤੁਸੀਂ ਇਸ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਸਿਰਜਣਾ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਬੰਦੀ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਨਾਅ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਸਬੰਦੀ ਲੋੜਵੰਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਣ ਹਾਂ?ਸਾਡੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਮੂਹ / ਗਰੁਪ ਵਿੱਚ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਹਿਮਾਇਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸੇਵਕ / ਵਲੰਟੀਅਰ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਲੇਕਸ ਨੇਬਰਹੁਡ ਹਾਊਸ, ਬਰੈਲਾ, ਪੀਸ ਆਰਚ ਹੌਸਪੀਟਲ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ, ਸੋਰਸਿਜ਼, ਟੂਗੈਦਰ -SSWR, ਫੈਮਲੀ ਪਰੇਕਟਿਸ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਾਈਟ ਰੌਕ- ਸਾੳਥ ਸਰੀ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ। ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਸਬੰਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਗਿਆਤ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਹੌਵੇਗੀ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਨੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋੜਵੰਦ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
1.      ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਵੈਲਨੈਸ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਮਦਦ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਨ? ਲਾਗੂ ਸਾਰੇ ਭਰੋ।

Question Title

* ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ

Question Title

* ਦੋਸਤ/ਸਹੇਲੀ

Question Title

* ਅਧਿਆਪਕ/ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ

Question Title

* ਡਾਕਟਰ

Question Title

* ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ

Question Title

* ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ

Question Title

* ਗ੍ਰੰਥੀ, ਰੂਹਾਨੀ ਆਗੂ, ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਬਜ਼ੁਰਗ / ਸਿਆਨੇ

Question Title

* ਆਉਟਰੀਚ ਵਰਕਰ (ਯੁਵਾ/ਬਾਲਗ਼/ਪਰਿਵਾਰ), ਸਟ੍ਰੀਟ ਨਰਸ

Question Title

* ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥੈਰੇਪਿਸਟ (ਜਿਵੇਂ, ਸਲਾਹਕਾਰ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ)

Question Title

* ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ (ਜਿਵੇਂ, ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ, ਸੋਰਸਿਜ਼, ਹੌਸਪਿਸ ਆਦਿ)

Question Title

* ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਵੱਲੋਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਖ਼ਾਸ ਕੰਮ ਜਾਂ ਅਸਮਰਥਾ (ਅਪੰਗਤਾ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (EAP) (ICBC, ਵਰਕਸੇਫ਼, ਕੰਮ ਸਬੰਧੀ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਆਦਿ)

Question Title

* ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ, ਨਸ਼ੀਲੇ-ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ)

Question Title

* ਸੰਕਟ ਜਾਂ ਮਦਦ ਲਈ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ

Question Title

* ਵਾਈਟ ਰੌਕ/ਸਾਉਥ ਸਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਵੈ-ਹਿਦਾਇਤ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਜਿਵੇਂ, ਬਾਉਂਸਬੈਕ, ਕੈਲਟੀ'ਜ਼ ਕੀ)

Question Title

* ਸਵੈ-ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਵੈ-ਮਦਦ ਸਬੰਧੀ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਐਪਸ, ਵੈੱਬ-ਲੇਖ ਆਦਿ

Question Title

* ਹਸਪਤਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ / ER

Question Title

* ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ: ਪੁਲਿਸ, EMT, ਫ਼ਾਇਰ

Question Title

* 2. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ?

Question Title

* 3. ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਣ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? ਲਾਗੂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਓ:

ਜਨ-ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਬੰਧੀਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Question Title

* ਤੁਸੀਂ ਸਾਉਥ ਸਰੀ/ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਵਿਚ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ?

Question Title

* ਤੁਸੀਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰੋਗੇ? (ਇਕ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਓ)

Question Title

* ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ।

Question Title

* ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤਸ਼ੁਦਾ ਲਿੰਗ ਕੀ ਹੈ?

Question Title

* ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀ ਮੁਖ ਭਾਸ਼ਾ (ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ) ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

Question Title

* ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਜਾਂ ਨਸਲੀ ਪਛਾਣ/ਪਛਾਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰੋਗੇ?

Question Title

* ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ: (ਇਕ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਓ)

Question Title

* ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਰੇਂਜ (ਇਕ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਓ)

ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ! ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ-ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ www.together-sswr.com 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਉਪਲਬਧ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ੍ਰੋਤ ਲਾਈਨ: 604-531-0361 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਈਟ ਰੌਕ/ਸਾਉਥ ਸਰੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ-ਸੇਵਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਛਾਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀ ਨਵੀਂ ਕਾਢ-ਅਧਾਰਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੜਾਅ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੇ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ, ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ www.together-sswr.com 'ਤੇ ਜਾਓ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਬਾਰੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਸੁਆਲ ਹਨ, ਤਾਂ together.wrss@gmail.com ਸਰਵੇਖਣ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨ, ਡਾਕਟਰ ਜੈਨੀਫ਼ਰ ਮੈਕਵੌਰ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ #1482 ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਵੇਖਣ ਸਰਵੇ ਮੰਕੀ (Survey Monkey) ਤੋਂ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਵਰਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਾਟਾਬੇਸ ‘ਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਨਲਾਈਨ ਡਾਟਾਬੇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਾਈਬ (ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਣਾ) ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫ਼ਰਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਜਾਂ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ‘ਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪੇਪਰਾਂ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

T