วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของการจัดทำแบบสำรวจนี้เพื่อให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีความเข้าใจต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของ กฟผ. มากขึ้น อนึ่ง แบบสำรวจนี้จะมุ่งเน้นไปที่ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อเรื่องที่ กฟผ. ควรให้ความสำคัญ จากมุมมองของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่ม  ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจในครั้งนี้จะถูกนำไปวิเคราะห์เพื่อจัดลำดับความสำคัญของประเด็นด้านความยั่งยืนของ กฟผ. และเป็นพื้นฐานเนื้อหาในการจัดทำรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร อีกทั้งเพื่อพัฒนาต่อยอดการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของ กฟผ. ต่อไป

หากท่านใดมีคำถามหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตอบแบบสำรวจ กรุณาติดต่อ คุณกุลวัลย์ สุพีสุนทร โทร. 086-0687511 ในเวลา 9.30-12.00 น. และ 13.30-17.00 น.

Question Title

* 1. ชื่อ:

Question Title

* 2. ตำแหน่ง:

Question Title

* 3. หน่วยงาน/องค์กร:

Question Title

* 30. คุณคิดว่ามีประเด็นอะไรที่สำคัญที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิดแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ควรจะบริหารจัดการเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น และเพราะอะไร?

Question Title

* 32. คุณมีความคิดเห็นอื่นหรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจในครั้งนี้


ความหมายของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คู่ค้าและพันธมิตร: บริษัทคู่ค้าทางธุรกิจ และองค์กรพันธมิตรการดำเนินงานตามภารกิจหลัก บริษัทในเครือ กฟผ. (กลุ่มบริษัท กฟผ.รวมถึงคู่ความร่วมมือ)

ชุมชน: ชุมชนรอบหน่วยงาน กฟผ. ได้แก่ 1.โรงไฟฟ้า เขื่อน เหมือง  2.ระบบส่ง  3. พื้นที่พัฒนาโรงไฟฟ้า  4.พื้นที่พัฒนาโครงการระบบส่ง  5.สำนักงาน O&M

นักวิชาการ/องค์กรพัฒนาเอกชน/ภาคประชาสังคม: กลุ่มผู้นำความคิด และผู้มีอิทธิพลทางความคิด กลุ่มนักพัฒนาและกลุ่มนักเคลื่อนไหวที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินงานตามภารกิจ กฟผ.

พนักงานและสหภาพแรงงาน: พนักงานกฟผ. พนักงานสัญญาจ้างพิเศษ ลูกจ้างจ้างเหมาและสหภาพแรงงาน กฟผ.

ภาครัฐและผู้กำกับดูแล: หน่วยงานภาครัฐผู้กำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของ กฟผ. รวมถึงหน่วยงานภาครัฐที่สำคัญ หน่วยงานราชการและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ลูกค้าหลัก: การไฟฟ้านครหลวง/ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค/ ลูกค้าตรง/ ลูกค้า O&M

ผู้ใช้ไฟฟ้า: ประชาชนทั่วไป/ ผู้บริโภค

สถาบันการเงิน: ธนาคารพาณิชย์ และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่มีสว่นในการทำธุรกรรมทางการเงินกับ กฟผ. (สตง. สคร. กระทรวงการคลัง)

สื่อมวลชนและนักข่าว: เครือข่ายสื่อสารมวลชนในสายพลังงาน เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรม ทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อสังคมออนไลน์ ในพื้นที่ กทม. และท้องถิ่น

T