LỜI GIỚI THIỆU

Cám ơn quý vị đã bớt chút thời gian để hoàn tất bản Khảo sát của hệ thống trường công lập Quận Jefferson (JPPSS). Vui lòng ghi nhớ rằng bản Khảo sát này là bảo mật, nó cung cấp cho chúng tôi những thông tin mới, sự kiện, và nhiều thông tin của stakeholder cho Hệ Thống Trường Công Lập Quận Jefferson (JPPSS)

Nếu quý vị muốn hiểu rõ hơn về các phương tiện truyền thông mà chúng tôi sẽ cung cấp đến những gia đình và stakeholders như thế nào, làm ơn nhấn vào đây.

T