Cộng Đồng Học Hỏi Các Lãnh Đạo Châu Á (ALLC) tồn tại để nhìn thấy sự phát triển và nhân rộng nhiều cộng đồng các lãnh đạo là những người đang mở mang Vương Quốc của Đức Chúa Trời ở Châu Á và nhiều nơi khác.

Đây là nghiên cứu được tạo ra để giúp cho việc xác định các khía cạnh mà quý vị (các lãnh đạo hiện tại và đang trong quá trình phát triển trong tổ chức của chúng ta) quan tâm nhiều nhất trong việc phát triển thành người lãnh đạo. Phản hồi của quý vị thật sự rất quan trọng và sẽ được sử dụng để giúp đỡ và thúc đẩy việc khởi xướng sự phát triển vai trò lãnh đạo, là điều sẽ rất hữu ích cho sự thành công trong chức vụ của quý vị.

Tất cả những câu trả lời của quý vị đều không đính kèm tên và hoàn toàn được giữ kín.
__________________________________________________________________

Question Title

* 1. Xét đến những thách thức trong vai trò lãnh đạo mà quý vị đã đối diện trong năm qua và những khó khăn mà quý vị gặp phải hôm nay, xin hãy đánh dấu “x” bên cạnh bất kỳ kỹ năng nào trong danh sách dưới đây được xem là NHU CẦU CẤP THIẾT một cách cá nhân cho việc phát triển thành người lãnh đạo. Quý vị có thể chọn nhiều hay ít nếu muốn.

  Những Nhu Cầu Cấp Thiết Của Tôi
Làm việc tốt với ông chủ của bạn
Xây dựng đội ngũ hiệu quả
Lập kế hoạch truyền thông
Xử lý xung đột
Tính linh động trong vấn đề xuyên-văn hoá
Tính nhạy cảm trong vấn đề xuyên-văn hoá
Đưa ra quyết định
Xác định những vai trò
Giao việc
Bày tỏ tính chính trực và xây dựng sự tin tưởng - integrity and trust
Phát triển cộng đồng
Phát triển người khác
Phát triển khải tượng và mục đích
Quy cách và giá trị cơ bản trong vai trò lãnh đạo
Quản lý tài chánh
Sự tiếp nối
Có một thế giới quan theo Kinh Thánh
Lắng nghe tiếng Chúa
Sự khiêm nhường
Thay đổi sự lãnh đạo
Lãnh đạo với sự can đảm
Lắng nghe
Quản lý sự đa dạng
Kêu gọi tài chánh cho chức vụ
Thúc đẩy và động viên người khác
Khả năng thương lượng/đàm phán
Tổ chức và lập kế hoạch làm việc
Các mối quan hệ ngang bằng
Cách nhìn (mở rộng tầm nhìn của mình)
Thực hành kỷ luật thuộc linh
Những kỹ năng trình bày
Giải quyết nan đề
Quản lý tiến trình (phát triển và sử dụng các tiến trình)
Cung ứng sự chăm sóc
Tuyển nhân sự
Sự tự phát triển/tự học
Có tâm trí của một người phục vụ
Đưa ra những mục tiêu và đánh giá kết quả
Đưa ra những ưu tiên
Dẫn dắt thuộc linh
Suy nghĩ có chiến lược
Lãnh đạo theo nhóm (làm việc như một nhóm lãnh đạo)
Kiến thức về kỹ thuật hay chức năng (cụ thể trong chức vụ của quý vị)
Quản lý thời gian
Hiểu người khác.
Hiểu rõ bản thân (đam mê, mục đích, ưu tiên, tính cách, ân tứ...)
Cân bằng đời sống/việc làm
Truyền thông trên giấy tờ

T