Gusto naming marinig ang saloobin mo! // We want to hear from you!

Tungkulin ng Task Force sa Pagbangon ng Ekonomiya (Economic Recovery Task Force) na gabayan ang mga pagsisikap ng Lungsod sa pagbangon nito sa COVID-19 para mapanatili at buhaying-muli ang mga lokal na negosyo at trabaho, mapaginhawa ang mga problema sa ekonomiya na nakakaapekto na sa mga pinakabulnerableng San Franciscan, at makabuo ng nakakaahon at patas na hinaharap.

Pakitulungan kaming maunawaan kung paano ka pinakamahusay na masusuportahan sa ngayon at sa pagbangon natin nang pangmatagalan.

Mag-oorganisa ang Task Force sa tatlong pangunahing bahagi ng patakaran:
  • Suporta sa Mga Trabaho at Negosyo
  • Bulnerableng Populasyon
  • Pagpapaunlad ng Ekonomiya
Ang iyong mga saloobin ay ibabahagi sa Task Force sa Pagbangon ng Ekonomiya para tulungan ang mga pagsisikap sa pagbangon ng San Francisco.
 
==

The Economic Recovery Task Force is charged with guiding the City’s efforts through the COVID-19 recovery to sustain and revive local businesses and employment, mitigate the economic hardships already affecting the most vulnerable San Franciscans, and build a resilient and equitable future.

Please help us understand how best to support you now and as we recover over the long term.

The Task Force will organize around three main policy areas:
  • Jobs and Business Support
  • Vulnerable Populations
  • Economic Development
Your insights will be shared with the Economic Recovery Task Force to help guide San Francisco's recovery efforts.

Question Title

* 1. Mayroon ka bang trabaho o sariling negosyo sa isa o higit pa sa mga sumusunod na industriya? // 
Do you work or own a business in one or more of the following industries?

Question Title

* 2. Alin sa mga sumusunod ang pinakamahusay na naglalarawan sa iyong status sa trabaho? // 
Which of the following best describes your employment status?

Question Title

* 3. Gaano kalaki ang iyong negosyo o pinagtatrabahuhan? // How big is your business or workplace?

Question Title

* 4. Anong mga problema ang nakikita mo sa iyong komunidad, negosyo, at/o pinagtatrabahuhan? // 
What hardships are you seeing in your community, business, and/or workplace?

Question Title

* 5. Anong mga oportunidad ang nakikita mo sa iyong komunidad, negosyo, at/o pinagtatrabahuhan? // 
What opportunities are you seeing in your community, business, and/or workplace?

Question Title

* 6. Kung naaangkop, ginawa ba ng negosyo o pinagtatrabahuhan mo ang sumusunod…  // 
If applicable, has your business or workplace...

  Oo // Yes No  Hindi tiyak // Not sure
Nagbago ang paraan ng iyong paghahatid ng mga produkto o serbisyo? //
Changed the way you deliver products or services?
Nagsimulang magbigay ng mga virtual na serbisyo? // 
Begun providing virtual services?
Nagtalagang muli ng mga empleyado sa ibang gawain kaysa dati? // 
Redeployed employees to different tasks than before?
Pinalawig ang mga iniaalok na serbisyo? //
Expanded services offered?

Question Title

* 7. Sa iyong opinyon, ano ang pinakamahalagang bagay na magagawa ng San Francisco para suportahan ang mga negosyo, manggagawa, at ang bulnerableng populasyon? //
In your opinion, what is the most important thing San Francisco can be doing to support businesses, workers, and vulnerable populations?

Question Title

* 8. Paano mo malalaman kung bumubuti na ang mga bagay-bagay para sa iyo, iyong mga kapitbahay, o iyong negosyo? // 
How will you know if things are getting better for you, your neighbors, or your business?

Question Title

* 9. Mayroon pa bang karagdagan? // Anything else?

Question Title

* 10. Salamat sa paglalaan ng oras na ibahagi ang iyong mga saloobin sa panahong ito ng pagsubok. //
Thank you for taking the time to share your thoughts during this difficult time.

Opsyonal // Optional 

Question Title

* 11. Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa Task Force online sa //
You can find information about the Task Force online at 
https://onesanfrancisco.org/covid-19-recovery    

Kung gusto mong makatanggap ng mga update tungkol sa Task Force, pakisama ang iyong email.  //
If you would like to receive updates on the Task Force, please include your email.

Opsyonal //  Optional

0 of 11 answered
 

T