Question Title

* 1. Deklaruję, chęć wstąpienia do Partii Unia Europejskich Demokratów.
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się że statutem partii i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień. Znam i akceptuję główne zasady programowe Partii Unii Europejskich Demokratów. Zobowiązuje się działać na rzecz ich realizacji.
Deklaruję opłacanie składki członkowskiej ( 120 zł rocznie)

Question Title

* 2. Przynależność do partii politycznych i innych organizacji?

Question Title

* 3. Opisz swoje wykształcenie,miejsce pracy, stanowisko i zainteresowania w kilku zdaniach

Question Title

* 4. Chcę zostać członkiem/członkinią młodzieżówki Unii Europejskich Demokratów- EuroMłodzi ( 17-35 lat)

Question Title

* 5. Chcę działać w podgrupie EuroMłodzi:

Question Title

* 6. Oświadczam, że zapoznałem/łam się ze statutem Partii i zobowiązuję się go przestrzegać

Question Title

* 7. Wyrażam zgodę na przechowywanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji przez Partię Unia Europejskich Demokratów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Oświadczam, że podane w deklaracji dane są zgodne z prawdą.

Question Title

* 8. Rekomendacje dla kandydatury

Question Title

* 9. PODPIS- potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość informacji podanych w ankiecie

Question Title

* 10. Informacje o przyjęciu w poczet członków ( wypełnia Sekretarz Generalny)

T