Question Title

* 1. ท่านได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้หรือไม่ (Do you learn anything from this activity?)

Question Title

* 2. โปรดระบุความพึงพอใจของท่าน ด้านกระบวนการให้บริการ/การจัดกิจกรรม (Please indicate your degree of satisfaction: Procedures for organizing service / activities)

  มากที่สุด (Excellent) มาก (Good) ปานกลาง (Moderate) น้อย (Poor) น้อยที่สุด (None)
ความเหมาะสมของวิธีการจัด (Organization)
เอกสาร / สื่อประกอบการประชุม /บรรยาย/ อบรม /สัมมนา (Documents)
ความเหมาะสมของเวลาที่จัด (Scheduling)
มีโอกาสซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Opportunities for asking questions and interaction)

Question Title

* 3. โปรดระบุความพึงพอใจของท่าน ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (Please indicate your degree of satisfaction: Staff)

  มากที่สุด (Excellent) มาก (Good) ปานกลาง (Moderate) น้อย (Poor) น้อยที่สุด (None)
การต้อนรับและอำนวยความสะดวก (Welcoming and helpful)

Question Title

* 4. โปรดระบุความพึงพอใจของท่าน ด้านคุณภาพการให้บริการ (Please indicate your degree of satisfaction: Service quality)

  มากที่สุด (Excellent) มาก (Good) ปานกลาง (Moderate) น้อย (Poor) น้อยที่สุด (None)
ความเหมาะสมของวิทยากร (Speaker)
ความเหมาะสมของหัวข้อ (Appropriate topic)
เนื้อหาสาระตรงตามวัตถุประสงค์ (Content and purpose)

Question Title

* 5. ความพึงพอใจโดยรวม (Overall satisfaction)

  มากที่สุด (Excellent) มาก (Good) ปานกลาง (Moderate) น้อย (Poor) น้อยที่สุด (None)
ความพึงพอใจโดยรวม (Overall satisfaction)

Question Title

* 6. ท่านทราบข่าวการจัดกิจกรรมจากที่ใด (How you learn about this activity?)

Question Title

* 7. หากห้องสมุดเปิดให้บริการตามปกติ ท่านต้องการอบรมรูปแบบใด? (Which one do you prefer if our library is open as usual?)

Question Title

* 8. หัวข้อที่ท่านต้องการให้จัดในครั้งต่อไป (Future suggested topics)

Question Title

* 9. ข้อเสนอแนะอื่นๆ (Other comments / suggestions)

Question Title

* 10. กรุณากรอก E-mail หากท่านต้องการรับข่าวสารจากทางสำนักหอสมุด (Please enter your email address if you would like to subscribe information from TU Libraries)

T