• English
  • Español
  • Français (Haïti)

REGWOUPMAN

Age-Friendly Initiative Konte Miami-Dade ap fè sondaj sa a pami rezidan ki gen laj 50 an oswa plis pou konprann opinyon w ak sa w ap bezwen pandan w ap vin pi gran pou fè kominote nou an yon bon kote pou viv, travay ak jwe. Inisyativ Kominote zanmi Lavyeyès nan konte Miami-Dade ap fè sondaj saa pami rezidan ki gen pou pi piti 50 lane, pou konprann sa yo panse ak sa yo bezwen pandan yo ap viv vyeyès yo pou fè kominote y’a yon kote ki pi bèl: pou viv, travay epi tou pran ti plezi yo.

Sondaj sa a gen 10 seksyon ki poze sou saw panse de kominote a nan 8 domèn: Espas deyò ak bildin yo, Transpò, Lojman, Patisipasyon sosyal, Respè ak aksyon sosyal, dwa sivik ak travay, Kominikasyon ak enfòmasyon, ak sipò kominotè ak sistèm sante. Yo estime ke sondaj sa a pran 20 minit nan tan ou, sa ki pral ede nou nan enfòmasyon ki disponib pou 2024 nan Plan Aksyon zanmi Lavyeyès pou ede amelyore Konte Miami-Dade pou 5 pwochen ane yo.Sondaj sa a gen 10 seksyon ki mande sou opinyon w sou kominote a nan 8 domèn: Espas deyò ak bilding, Transpò, Lojman, Patisipasyon sosyal, Respè ak enklizyon sosyal, Patisipasyon sivik ak travay, Kominikasyon ak enfòmasyon, ak sipò kominotè ak sistèm sante. Yo estime ke sondaj sa a pran 20 minit nan tan ou, sa ki pral ede enfòme aktyalizasyon 2024 nan Plan Aksyon Zanmitay pou Laj yo pou ede amelyore kominote Miami-Dade yo pou 5 pwochen ane yo.
Si quisiera tomar la encuesta en Español, por favorr seleccione el lenguaje en la esquina derecha del borde superior de la encuesta.

Si w ta renmen pran sondaj la an kreyòl, tanpri chwazi Français (Haïti) nan chwa lang nan kwen siperyè dwat sondaj sa a.

Question Title

* 1. Èske ou gen 50 lane deja?

Question Title

* 2. Èskew rete nan Konte Miami-Dade?

Question Title

* 3. Ki 5 chif kòd postal ou a?

 
5% of survey complete.

T