Question Title

* 1. Считате ли, че всички документи по провеждането на обществената поръчка, които представляват публичен интерес, са достъпни в ЦАИС/Профил на купувача?

Question Title

* 2. При отговор Не на въпрос № 1, моля посочете, кои документи според Вас, следва да бъдат публично достояние?

Question Title

* 3. Считате ли, че прогнозните стойности на обществените поръчки са реално определени от възложителите?

Question Title

* 4. Подкрепяте ли предложението на ЗОП ПРО, да бъде въведена ясна и единна методология, и задължение за възложителите за изчисление на актуална прогнозна стойност на обществената поръчка и предоставяне на публична информация за този процес?

Question Title

* 5. При отговор Не на въпрос № 4, моля да дадете Вашето предложение за законодателна промяна или да потвърдите, че не е необходима такава.

Question Title

* 6. Считате ли, че в хипотезата на чл. 112 от ЗОП (отказ от сключване на договор от класирания на първо място участник, както и решението на възложителя да сключи договор с класирания на второ място участник) е необходимо въвеждане на задължение за двете страни да формулират ясни и точни мотиви за тези си действия, както и посочване в закона на конкретни предпоставки при наличието на които могат да бъдат осъществени тези действия?

Question Title

* 7. Одобрявате ли въвеждането на задължение за възложителя да публикува всички актове, протоколи и други документи създавани по време на изпълнение на обществената поръчка?

Question Title

* 8. Считате ли, че определените в ЗОП сроковете, в които могат да се направят предложения за промяна и да се отправят искания за разяснения по обществените поръчки, са достатъчни за потенциалните участници?

Question Title

* 9. При отговор Не на въпрос № 8, моля посочете с колко считате, че следва да бъдат увеличени.

Question Title

* 10. Моля, представете Вашето предложение за законодателни промени и/или дайте своя коментар по предложенията на ЗОП ПРО.

T