Beth fyddai'n gwneud gwahaniaeth i chi? What would make a difference to you?

Mae Ecodyfi a Coed Lleol yn ddau sefydliad dielw yn gweithio yn ardal Biosffer Dyfi a thu hwnt ac wedi eu lleoli ym Machynlleth. Rydym yn gweithio gyda’n gilydd i geisio deall sut medrwn wella iechyd a lles pobl yn yr ardal a’r amgylchedd. Gwerthfawrogwn gael 5-10 munud o’ch amser i gael eich barn os gwelwch yn dda.

Nodiadau ynglŷn â diben yr holiadur a diogelwch data: Bydd yr wybodaeth a gesglir o fudd i ni geisio deall pa gyfleoedd fyddai pobl yn dymuno ei gael yn eu hardal i wella iechyd a lles. Bydd y data anhysbys yn cael ei roi ar system data ecodyfi i’w ddadansoddi a’r canlyniadau yn cael ei ddefnyddio i gefnogi ceisiadau am gyllid. Hefyd, bydd data anhysbys yn cael ei rannu a’i ddefnyddio mewn adroddiadau canlyniadau ac effaith. Ni fydd data personol yn cael ei storio na’i rannu.

Ecodyfi and Coed Lleol are two not for profit organisations, based in Machynlleth and working across the Dyfi Biosphere and beyond. We are working together to understand how we can benefit the local environment and the health and wellbeing of local people. We would appreciate 5-10 minutes of your time to understand your views and experiences.

Notes on the purpose of the questionnaire and data protection: The information we obtain will be used to understand what people would like to see happening in the local area in order to improve lives and health and wellbeing.  The anonymous data will be entered into Ecodyfi’s computer system for analysis and the results used to support applications to funding bodies.  Anonymised data may be shared and used in the reporting of our evaluation and impacts.  Personal data will not be stored or shared.

Question Title

* 1. Côd Post / Post code

Question Title

* 6. Ym mhle rydych yn cwblhau'r cwestiynau yma? (nodwch e.e. mewn grŵp neu leoliad)  /                                 Where are you completing these questions? (specify e.g. in a group or location)

Question Title

* 7. Beth ‘rydych yn hoffi ynglŷn â’ch bywyd a byw yma? (ardal Biosffer Dyfi)
/ What do you like about your life and living here? (Dyfi Biosphere area)

Question Title

* 8. Yn gyffredinol, beth yw’r heriau sydd yn eich wynebu chi?
 / Generally, what are the challenges or issues you face?

Question Title

* 9. Yn gyffredinol, beth yw’r heriau sydd yn wynebu eich cymuned?
 / Generally, what are the challenges or issues your community faces?

Question Title

* 10. Pa broblemau rydych chi'n ei wynebu ynglŷn â iechyd a lles?
What issues do you have regarding health and wellbeing?

Question Title

* 11. Pa broblemau mae pobl leol yn ei wynebu ynglŷn â iechyd a lles?
What issues does your community have regarding health and wellbeing?

Question Title

* 12. Pa faterion sy'n peri pryder i chi ynglŷn â natur a'ch amgylchedd? /             
What issues concern you regarding nature and your environment?

Question Title

* 13. Beth fyddai yn gwella eich ansawdd bywyd yn gyffredinol?
What would improve the quality of your life generally?

Question Title

* 14. Beth fyddai yn gwella eich ansawdd bywyd mewn cysylltiad â natur a’r amgylchedd?
What would improve the quality of your life relating to nature and the environment?

Question Title

* 15. Beth fyddai yn gwella eich ansawdd bywyd mewn cysylltiad â iechyd a lles?
What would improve the quality of your life relating to health and wellbeing?

Diolch yn fawr iawn - i wybod mwy amdanom ewch i'n gwefannau   /
Thank you very much - to find out more about us go to our websites:

www.ecodyfi.cymru
www.ecodyfi.wales 
www.coedlleol.org.uk

T