* 1. Koj puas hu rau koj tus neeg saib xyuas kev nyabseeb ntawm tej zaub mov thaum koj muaj lus noog ? Vim licas thiaj hu los vim licas thiab tsis hu?

* 2. Tej yab twg ua koj yuav pab tau koj tus kheej kom koj tus lej kuaj thiaj li yuav nce siab zoo tuaj? Puas muaj tej kauj ruam ntawm cai saib xyuas ua koj xav hais tias yuav tsum tau hloov kom zoo ntxiv?

* 3. Koj pua tostaub cov kev cai nyabseeb tshwm sim los ntawm koj lub zos thiab koj lub lav? Puas muaj teb yam ua yuav pab kom koj tostaub cov kev cai nyabseeb no zoo tsaj nov?

* 4. Nov yog lub zos qhov website: Daim muv vim qhia txog Kev nyabseeb ntawm cov zaub mov, kev saib xyuas khoom noj ua siab xyuas koj tus kheej nrog rau daim ntawv pab koj teev tseg thiab daim ntawv pab koj teev cov temperature. Koj puas tau siv cov nov dua? Koj puas xav hais tias nws pab koj thiab?

* 5. Lub koohaum saib xyuas kev nyabseeb ntawm koj lub zos xav txhawb cov lagluam pab kom nws lub lavluam muaj kev nyabseeb zoo thiab tsi muaj teebmeem thaum lawv tuaj soj ntsuam saib xyuas. Koj puas txhawb koj lub zos xaiv cov lagluam muaj zoo npe nyob rau Twitter los yog Facebook?

* 6. Yuav ua cas thiaj lis xa tau cov ntau ntawv qhia txog kev saib xyuas thiab kev nyabseeb txog tej khoom noj tuaj rau koj?

* 7. Yuav ua licas Minneapolis lub koohaum saib xyuas kev nyabseeb thiaj yuav pab koj kom tau zoo tshaj nov?

* 8. Tej yam Minneapolis lub koohaum saib xyuas kev nyabseeb ua tau zoo lawm?

* 9. Yam twg ua koj muaj kev zoo siab puv npo rau koj lub chaw muag zaub mov? Yog vim licas koj thiaj qhib koj lub chaw muag zaub mov?

* 10. Thov piav me ntsis qhia txog koj lub chaw ua zaub mov: Tej yam zaub mov koj muag, koj muaj puas tsawg tus neeg ua laujlwm rau koj. Koj muaj puas tsawg lub rooj zaum.

T