Only pre-selected residents who received a mailed postcard and/or door hanger are eligible for a FREE In-Unit Recycling Tote in the first phase of this program.  All Glendale Residents are encouraged to take this short general recycling survey to assist the City with future Recycling Education and Outreach efforts.

Let’s work together to improve recycling in Glendale! Your input is an important part of that process. We want to know how we can make recycling easier for you. Complete our survey - It will only take a couple of minutes. Recycling is something we can all do each day to help our community.

¡Trabajemos juntos para mejorar el reciclaje en Glendale! Sus comentarios son una parte importante de este proceso. Queremos saber cómo podemos hacer que reciclar sea más fácil para usted. Llene nuestra encuesta. Solo le tomará unos cuantos minutos. Reciclar es algo que podemos hacer todos los días para mejorar nuestra comunidad.

Եկեք աշխատենք միասին՝ բարելավելու համար վերամշակումը Glendale-ում։ Ձեր կարծիքը այս գործընթացի կարևոր մասն է։ Մենք ցանկանում ենք իմանալ, թե ինչպես կարող ենք ավելի հեշտացնել Ձեզ համար վերամշակումը։ Լրացրեք մեր հարցախույզը։ Այն ընդամենը մի քանի րոպե կզբաղեցնի։ Վերամշակում մենք բոլորս կարող ենք անել յուրաքանչյուր օր՝ մեր համայնքին օգնելու համար։

Question Title

* Please select your preferred language to take the survey.

T