Waan kaaga mahadcelineynaa in aad ka qaybqaadato oo aad buuxiso Rayi-ururintan. Jawaabahaaga waxay inaga caawin doonaan si aan u fahamno sida wanaagsan ee aan ugu adeegeyno ardaydeena iyo waalidiintooda iyo in aad nagu wargelisaan adeegyada aan bixinno iyo howlqabadkeena. Jawaab-celintaada waa qarsoodi oo laguma soo qori doono magacaaga ama magacyada ilmahaaga. Xogta iskuulka ayaa soo koobi oo dadaal kasta ayaa loo galayaa in la dhowro wixii faallo ah ee aad bixiso laguma soo qaadi doono shaqsiga waalidiinta ama ardayda.  Rayi-ururintan dhammaystirkeeda waxay qaadanaysaa inta u dhaxeyso 5-10 daqiiqood. Fadlan rayi-ururinta buuxi iskuul kasta ee ka tirsan degmo dugsiyeedka 622 ee carrruurtaada kuu dhigato kii ay kuu dhigtaan mid ka buuxi. Waxaad arki doontaa cinwaan [link] aad ku soo dirto wixii jawaab ah ee aad hesho marka la gaaro dhammaadka rayi-ururinta.

Haddii aad qabto wax su'aallo ah oo ku saabsan rayi-ururintan, la soo xiriir Joe Schantz (jschantz@isd622.org ama 651-748-7493) Oo laga helo Xafiiska Daraasaadka, Qiimeynta iyo Imtixaannada.

* 2. Imisa caruur ayaa kuu dhigta iskuulkan?

T