Ua tsaug rau koj lub sij hawm yuav teb daim ntawv tshawb fawb no. Koj cov lus teb yuav qhia rau peb to taub zoo thiaj li pab tau cov tub ntxhais thiab tsev neeg kom muaj kev sib pab sib kho. Koj cov lus teb no yuav tsis tau tshuam nrog koj thiab koj cov menyuam lub npe. Cov lub teb yuav muab soj ntsuam los ua ke ntawm tsev kawm ntawv xwb. Daim ntawv tshawb fawb yuav sij hawm teb kom tiav. Thov ua kom tiav daim ntawv tshawb fawb ib zaug txoj koj cov menyuam lub tsev kawm ntawv nyob rau hauv koog tsev kawm ntawv district 622. Tom qab koj teb daim ntawv tshawb fawb lawm, yog koj muaj menyuam mus kawm lawm lub tsev kawm ntawv thov mus teb ib daim ntawv tshiab.

Yog hais tias koj muaj lus nug txog daim ntawv tshawb fawb no, hu rau Joe Schantz (jschantz@isd622.org los yog 651-748-7493) nyob rau hauv lub chaw ua hauj lwm ntawm kev tshawb fawb, kev luj xyuas thiab Assessment.

* 2. Koj muaj puas tsawg tus menyuam kawm ntawv hauv lub tsev kawm ntawv no?

T