አጠቃላይእይታ

ምያዝያስጥእንደCOVID-19የአስቸኳይጊዜምላሽ፣ሰዎችየአካልብቃትእንቅስቃሴእንዲያደርጉእናየ6 ጫማርቀትጠብቀውበእግርእናበብስክሌትወደአካባቢያዊየሸቀጣሸቀጥሱቆች፣ፋርማሲዎችእናየንግድተቋማትእንዲሄዱየ26 ማይሎችጊዜያዊStay Healthy Streets (SHS) ተጭኗል።

ጎዳናዎችእንዴትእየሰሩእንዳሉእናዘላቂመሆንካለባቸውለማየትበማህበረሰብዎውስጥስላለStay Healthy Streetsየእርስዎንአስተያየትመስማትእንፈልጋለን።

የግላዊነትማሳወቂያ:
በዚህየዳሰሳጥናትውስጥየቀረበውመረጃይፋዊመረጃተደርጎስለሚወሰድለህዝብይፋሊሆንይችላል። ለበለጠመረጃ Public Records Act RCW ምዕራፍ 42.56 ይመልከቱ። መረጃዎንእንዴትእንደምንይዝየበለጠለመረዳትPrivacy Statementይመልከቱ።

Question Title

Image

Question Title

* እባክዎንግብረመልስለመስጠትየሚፈልጉትንStay Healthy Streetይምረጡ? እባክዎለእገዛከዚህበላይያለውንካርታይጠቀሙ።

 
5% of survey complete.

T