Những tính chất mong muốn trong vị Tổng Quản nhiệm mới

* 1. Yêu cầu  (xin vui lòng chọn một trong những mô tả đúng nhất về bạn trong các khung tham khảo)

* 2. Cuộc khảo sát này sẽ có sẵn cho đến
8:00 a.m. vào thứ Năm, tháng Giêng 25, 2018.

Hướng dẫn: Vui lòng đọc từng phần trong 30 mô tả dưới đây và kiểm tra 10 tính chất mà bạn tin là quan trọng nhất của người Tổng quản nhiệm mới của học khu Osseo Area Schools. Bạn không cần phải ưu tiên lựa chọn của mình; chỉ cần đánh dấu trong ô vuông bên cạnh những đặc điểm mà bạn tin là quan trọng nhất đối với người lãnh đạo tiếp theo của khu học chánh.

Bạn phải chọn 10.

The characteristics listed in this survey were developed by Osseo Area Schools. Some of the text reflects specific language found in the Osseo Area Schools strategic plan.

T