Page1 / 1
 
100% of survey complete.
Indicate your level of satisfaction with Serbian Fest  / Koliko ste zadovoljni Srpskim Festivalom 

Question Title

* 1. Indicate your level of satisfaction with Serbian Fest  / Koliko ste zadovoljni Srpskim Festivalom 

  Extremely dissatisfied / veoma sam nezadovoljan Neutral / Neutralan Extremely satisfied / Veoma sam zadovoljan
Organization of the event / Organizacija festivala
Food / Hrana
Location / Lokacija
Prices / Cijene
Information before the event / Informacije pre festivala
Information during the event / Informacije za vreme festivala
Music from PA / Muzika sa razglasa
Program and folk dance / Program & folklor
Sporting activities / sportovi
Heritage Pavilion / Srpska tradicija
Saturday & Sunday night evening / Zabava u subotu i nedelju uvece
I liked the most... / Najviše mi se dopalo...

Question Title

* 2. I liked the most... / Najviše mi se dopalo...

I did not like... / Nije mi se dopalo ...

Question Title

* 3. I did not like... / Nije mi se dopalo ...

Do you have any additional comment, idea or suggestion for organizing Serbian Fest? /
Da li imate bilo kakvu dodatnu sugestiju za organizaciju Srpskog Festivala?

Question Title

* 4. Do you have any additional comment, idea or suggestion for organizing Serbian Fest? /
Da li imate bilo kakvu dodatnu sugestiju za organizaciju Srpskog Festivala?

Your name / Vaše ime (optional)

Question Title

* 5. Your name / Vaše ime (optional)

Would you like to volunteer for Serbian Fest? If so, please enter contact info here...
Da li zelite da budete dobrovoljac za Srpski Festival? Ukoliko želite, molimo popunite podatke dole..

Question Title

* 6. Would you like to volunteer for Serbian Fest? If so, please enter contact info here...
Da li zelite da budete dobrovoljac za Srpski Festival? Ukoliko želite, molimo popunite podatke dole..

Would you recommend Serbian Festival to your family and friends? / Da li bi ste preporucili posjetu Srpskom Festivalu svojoj porodici i prijateljima?

Question Title

* 7. Would you recommend Serbian Festival to your family and friends? / Da li bi ste preporucili posjetu Srpskom Festivalu svojoj porodici i prijateljima?

T