Xav txog tus ntaiv uas muaj cov theem ntaiv muaj nab npawj xoom nyob rau theem piv hauv qab mus txog kaum rau theem kawg kiag saum toj.  Theem ntaiv kawg kiag saum toj ntawd piv tau tias lub neej zoo tshaj plaws rau koj thaib theem pib hauv qab piv tau tias lub neej phem tshaj plaws rau koj. 

Question Title

* 1. Qhia qhov chaw ntawm tus ntaiv uas koj xav hais tias koj tus kheej yuav nyob rau theem twg tam sim no.

Question Title

* 2. Koj xav tias theem ntaiv twg koj yuav nyob sawv ntsug rau 5 lub xyoo tom ntej no?

Tam sim no xav txog theem ntaiv kawg kiag saum toj uas piv tau tias kev muaj nyiaj txiag zoo tshaj plaws rau koj, thiab theem pib hauv qab piv tau tias kev tsis muaj nyiag txiag phem tshaj plaws rau koj.

Question Title

* 3. Thov qhia qhov chaw ntawm tus ntaiv uas koj xav hais tias koj nyob rau theem twg tam sim no. 

Question Title

* 4. Koj xav tias theem ntaiv twg koj yuav nyob sawv ntsug rau 5 lub xyoo tom ntej no? 

Question Title

* 5. Yog yuav hais, koj xav tias koj lub cev nqaij daim tawv kev noj qab zoo yog zoo li cas?

Question Title

* 6. Yog yuav hais, koj xav tias kev hlwb xav, xam nrog koj kev hloov siab mus los thiab koj kev muaj peev xwm xav tau zoo li cas?

Question Title

* 7. Pes tsawg zaus koj tau kev txhawb nqa rau ntawm kev sib raug zoo thiab kev xav ntawm lub siab los ntawm koj lub zej zog? 

Question Title

* 8. Koj kev pom zoo li cas rau cov lus hias no? "Kuv nyob ua lub neej muaj lub hom phiaj thiab muaj nuj nqis."

Question Title

* 9. Koj xav hais tias kev noj qab nyob zoo tam si no ntawm peb lub zej zog zoo li cas?

Question Title

* 10. Tsib lub xyoo tom ntej no, yog peb tseem ua tej yam li peb yeej ib txwm ua, koj xav tias peb kev noj qab nyob zoo yuav zoo li cas?

Question Title

* 11. Koj xav tias tej yam uas pab txhawb zoo tshaj plaws rau peb lub zej zog txoj kev noj qab nyob zoo yog dab tsi?

Question Title

* 12. Koj xav tias muaj dab tsi tab kaum peb lub zej zog txoj kev muaj peev xwm noj qab nyob zoo?

Question Title

* 14. Koj yog haiv neeg dab tsi?

Question Title

* 15. Koj yog pawg haiv neeg twg?

Question Title

* 16. Koj muaj hnub nyoog li cas?

Question Title

* 17. Koj yog poj niam los txiv neej?

Question Title

* 18. Koj puas xav kom qhia tuaj rau koj yog muaj tej yam hloov tshiab txog ntawm Imagine Fox Cities?
*Koj kev lees paub thiab tej txheej xwm tau qhia hauv qab no, koj pom zoo txais tej yam hloov tshiab los ntawm Imagine Fox Cities.  Peb yuav tsis qhia lossis muag tej txheej xwm koj tau qhia rau leeg twg li.

Txheej Xwm qhia Tiv tauj tau:

Question Title

* 19. Email

Question Title

* 20. Tus Xov tooj

T