Njoftim mbi privatësinë

Këshilli Britanik do të mbledhë dhe ruajë informacione personale të të gjithë pjesëmarrësve të programit.
 
Këshilli Britanik do t'i përdorë këto të dhëna personale për qëllimet e mëposhtme:
• menaxhimin e marrëdhënieve mes pjesëmarrësve dhe Këshillit Britanik;
• komunikim me pjesëmarrësit për t'iu përgjigjur pyetjeve;
 
Materiali video i dërguar nga pjesëmarrësit do të përdoret vetëm për kërkime kualitative dhe nuk do të shpërndahet ose përdoret për ndonjë qëllim tjetër.
 
Këshilli Britanik përputhet me Aktin e Mbrojtjes së të Dhënave në Mbretërinë e Bashkuar 2018 dhe ligjet në vendet e tjera që plotësojnë standardet e pranuara ndërkombëtarisht.
 
Pjesëmarrësit e programit mund të ushtrojnë të drejtat e tyre mbi të dhënat personale të mbajtura nga Këshilli Britanik, të na kërkojnë korrigjime të çdo pasaktësie në informacion ose të tërheqim pajtimin e tyre për përpunimin e të dhënave personale duke iu referuar seksionit të privatësisë në faqen tonë www.britishcouncil.org/privacy  ose kontaktoni me zyrën tuaj lokale të Këshillit Britanik.

Nëse nuk do të jeni dakord me mënyrën si i kemi përdorur informacionet tuaja personale, ju gjithashtu keni të drejtë të ankoheni te një rregullator i privatësisë. Ne do ta ruajmë informacionin tuaj për një periudhë 7 vjeçare që nga koha e mbledhjes.

Question Title

* 1. Emri i plotë:

Question Title

* 2. E-mail:

Question Title

* 3. Gjinia:

Question Title

* 4. Mosha:

Question Title

* 5. Statusi:

Question Title

* 6. Vendbanimi:

Question Title

* 7. Jeni anëtar i organizatës / rrjetit / lëvizje sociale?

Question Title

* 8. Përfaqësoni ose punoni ngushtë me grupe rinore të pakicave, të margjinalizuara ose të lëna pas dore në Ballkanin Perëndimor (të rinjtë e zonave rurale, të rinjtë e pakualifikuar, nga komuniteti LGBTI, pakicat etnike / fetare, të rinjtë me aftësi të kufizuara), ju lutemi specifikoni:

Question Title

* 9. Niveli i gjuhës angleze:

Question Title

* 10. A doni t'i përgjigjeni pyetjeve

T