ទំព័រស្វាគមន៍

សូមអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលារបស់លោកអ្នកក្នុងការចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិនេះ។ ការស្ទង់មតិនេះ ត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីប្រមូលមតិយោបល់លើការងារថែទាំផ្លូវដែលបានធ្វើឡើងតាមរយៈគំនិតផ្តួចផ្តើមជួយជុសផ្លូវថ្នល់នៃទីក្រុង Tacoma។ ទិន្នន័យដែលទទួលបានពីការស្ទង់មតិនេះនឹងជួយទីក្រុងពង្រឹងប្រតិបត្តិការការងាររបស់ខ្លួន។
សូមចុចត្រង់នេះ សម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយរយៈពេល 30 វិនាទីស្តីពីគំនិតផ្តួចផ្តើមជួសជុលផ្លូវនៃទីក្រុង Tacoma។

T