Croeso / Welcome

Mae Menter Iaith yn awyddus iawn i anadlu bywyd Cymraeg yn ôl i Glwb y Bont, Pontypridd. Felly, rydym yn gweithio i ddarparu digwyddiadau amrywiol i hybu’r iaith Gymraeg. Tasech chi'n ymweld y clwb, pa fath o ddigwyddiadau hoffech chi weld yn digwydd?

Menter Iaith is very keen to breathe Welsh life back into Clwb y Bont, Pontypridd. Therefore, we are working to provide various events to promote the Welsh language. If you were to visit the club, what type of events would you like to see happening?

Question Title

Image
Agorwyd Clwb y Bont ym Mhontypridd ym Medi 1983 gan Dafydd Iwan, ac ers hynny mae wedi datblygu enw da fel canolbwynt ar gyfer digwyddiadau diwylliannol amrywiol, yn ogystal â lle cyfeillgar a hamddenol i gymdeithasu. Mae Clwb y Bont yn cynnig cyfle gwych i siaradwyr Cymraeg ar bob lefel i ddod ac ymarfer eu Cymraeg, er, nid oes rhaid i chi siarad Cymraeg i fynd yno! Os ydych yn dysgu neu yn rhugl rydych yn debygol o ddod o hyd i rywun y gallwch sgwrsio gyda. Mae nifer o'r aelodau yn fodlon iawn i helpu dysgwyr i ymarfer. (o'r wefan Clwb y Bont)

Clwb y Bont in Pontypridd was opened in September 1983 by Dafydd Iwan, and since then it has developed a great reputation as a venue for diverse cultural events, as well as a friendly and relaxed place to drink. Clwb y Bont provides a great opportunity for Welsh Speakers at all levels to come along and speak in Welsh, although you don't HAVE to speak Welsh to go there! If you are fluent or learning, you are likely to find someone to whom you can speak in Welsh, and many of the regulars will happily go to great lengths to patiently help out newbie Welsh learners. (from the Clwb y Bont website)

T