Page 1

Waad ku mahadsan tahay daneyntaada tijaabada bilaashka ah ee Department of Health (Waaxda Caafimaadka) ee Gobolka Washington ee maarta iyo naxaasta kujira barnaamijka biyaha cabitaanka ee xarumaha xannaanada carruurta ee Washington.   
 
Department of Health (DOH, Waaxda Caafimaadka) waxa ay maalgelin ka heshay Environmental Protection Agency (EPA, Hay'adda Ilaalinta Deegaanka) si ay tijaabo ugu sameyso Water Infrastructure Improvements for the Nation Act (WIIN, Horumarinada Kaabayaasha Biyaha ee Xeerka Qaranka). Haddii maar ama naxaas laga helo biyaha aad cabto, waxaan kaala shaqeyn doonaa sidii loo oggaan lahaa agabka lagu hagaajiyo.

Daryeel bixiyaasha xannaanada carruurta waxaa loo diri doonaa tilmaamaha sida muunadaha loo soo ururiyo oo loogu soo dhiibo sheybaarkeena caafimaadka dadweynaha si loogu tijaabiyo. Haddii aad diyaar u tahay tijaabada, fadlan dhammeystir sahanka. Kadib marka aad gudbiso xog aruurinta, shaqaalaha barnaamijka ayaa kaala soo xiriiri doona tallaabooyinka xiga. Natiijooyinka tijaabada waxaa la soo dhigi doonaa bogga webseedkan saddexdi biloodba mar.

Haddii aad ubaahan tahay in lagaa caawiyo buuxinta foomkaan ama aad jeclaan lahayd macluumaad dheerad ah kahor inta aadan isu qorin tijaabada, fadlan nagala soo xiriir leadfreekids@doh.wa.gov ama 564-669-1098. 
 
Xogta lagusoo aruuriyo xog aruurintaan ayaa loo shaacin karaa si waafaqsan xeerka Revised Code of Washington (RCW, Xeerka Washington ee Dib loo eegey) 42.56 (Public Records Act (Sharciga Diiwaannada Dadwaynaha)).

Question Title

* 1. Macluumaadka xiriirka ee loogu talagalay barta xiriirka barnaamijka xannaanada carruurta:

Question Title

* 2. Magaca Barnaamijka Xannaanada Carruurta

Question Title

* 3. Ciwaanka Xarunta Xannaanada Carruurta

Question Title

* 4. Waxaan tijaabada u raadsanayaa sababtoo ah:

Question Title

* 5. Luqadee ayaad doorbideysaa inaad macluumaad ku hesho?

Question Title

* 6. Barnaamijkaaga xannaanada carruurta ma u adeegaa carruurta jirta lix sano iyo kayar?

Question Title

* 7. Barnaamijkaaga xannaanada carruurta ma helaa kababka lagu adeegayo carruurta sicir aan suuqa ahayn?

Question Title

* 8. Tirada carruurta ee barnaamijkaaga xannaanada carruurta rukhsadda lagu siiyey inuu u adeego:

Question Title

* 9. Tirada tuubooyinka biyaha ee aad u isticmaasho cabitaanka, cunto karinta, iyo caano diyaarinta (Fadlan sheeg tiro sax ah. Tani waxay naga caawinaysaa inaan ogaanno tirada dhallooyinka muunadaha ah ee aan idiin soo direyno):

Question Title

* 10. Ma jeclaan lahayd agab waxbarasho oo ku saabsan tijaabada heerarka maarta dhiigga oo lagu daro xirmadaada muunad aruurinta? Waxaad sidoo kale ilo dheeraad ah kaheli kartaa halkan (Ingiriis oo kaliya).

T