Chè Paran,

Lè ou ranpli sondaj sa a, ou ba nou enfòmasyon ki enpòtan ki pral ede nou amelyore lekòl pitit ou a. Tanpri ranpli yon sondaj pou chak pitit ou genyen ki nan Lekòl Piblik Boston. Tanpri souple ranpli yon sèl vèsyon sondaj pou chak pitit ou (swa alamen oubyen sou entènèt).

Si yon kesyon pa ale ak pitit ou a, tanpri kite kesyon sa a vid. Mèsi pou patisipasyon w.

Page1 / 11
 
Report a problem

T