Nroog Minneapolis | Chief of tub ceev xwm | Zej Zog Input Survey

Ntawm txheej txheem xaiv tus Thawj Coj Tub Ceev Xwm tshiab, Lub City of Minneapolis thiab Public Sector Search & Consulting, Inc. xav paub seb cov neeg zej zog xav li cas. Peb yeej nug ntau tus neeg lawm, tiamsis peb kuj xav hnov seb lub zej lub zos ho xav kom Tus Thawj Coj Tub Ceev Xwm tshiab tom ntej no yuav tsum yog zoo li cas.  
 
Koj tej lus teb yuav tsis qhia tawm koj npe. Ua tsaug koj teb peb cov lus nug thiab koj los koom tes.  
  
Thov siv tau daim ntawv thov kev pab
Yog hais tias koj xav tau kev pab nrog cov ntaub ntawv no, thov email 311, los yog hu rau 311 lossis 612-673-3000.  Thov qhia 311 seb koj xav tau dab tsi. Nws yuav pab lawv yog hais tias koj hais dab tsi tshuab koj siv.                                                                                                                                                                                                                             
Kev sojntsuam kaw: Ntuj 2, 2022  
 

Question Title

* 1. Tagnrho cov kev muaj peevxwm no yeej tseem cheeb heev, tab thov koj xaiv 5 yam ua koj pom tia muaj nuj nqi tshaj plaws rau tus neeg yuav los ua tus thawj cov tub ceev xwm tom ntej no rau lub nroog Minneapolis. (Thov xaiv 5 yam xwb)

Question Title

* 2. Tus thawj tswj tub ceevxwb tshiab yuav tsum muaj peevxwm ntsuam xyuam txhua yam kev pab pejxeem kom cov kev pab muaj nuj nqi sibxw raw li lub Minneapolis Police Department txoj luaj haujlwm. Thov koj pab xaiv 5 yam tseem ceeb tshaj plaws hauv qab no uas koj pom tau tia yuav tsum yog lub homphiaj rau lub Minneapolis Police Department. (Thov xaiv tsis pub dhau 5 yam xwb)

Question Title

* 3. Tag nrog cov kev coj zoo no yeej tseem cheeb heev, tabsi thov koj xaiv 5 yam kev coj zoo uas koj pom tia tus thawj coj tub ceevxwm tom ntej no yuav tsum muaj. (Thov xaiv tsis pub dhau 5 yam xwm)

Question Title

* 4. Puas tshuav dabtsi ntxiv koj xav kom tus thawj coj lub nroog Minneapolis muaj coj los thim xav ntxiv thaum nws xaiv tus thawj coj lub chaw ua haujlwm tub ceevxwm?

Question Title

* 5. Koj puas nyob hauv lub nroog Minneapolis?

Question Title

* 6. Thov xaiv cov nqe lus uas qhia tau koj txoj kev paub zoo lub nroog Minneapolis. (Xaiv tagnrho cov muaj tseeb)

Question Title

* 7. Haiv neeg lossis Hom Neeg
Thov qhia kom meej.

Question Title

* 8. Koj yog pojniam los yog txiv neeg

T