Predkladáme Vám dotazník, ktorého cieľom je zistiť názory obyvateľov Slovenska a najmä mladých ľudí na problematiku zahraničnej politiky Slovenska a na aktuálne problémy s ňou súvisiace.

Zahraničná politika je čoraz dôležitejšia i pre ľudí, ktorí sa ňou výsostne nezaoberajú. Zahraničná politika určuje budúce smerovanie štátu, zabezpečuje všeobecné blaho národa a umožňuje presadzovať záujmy národného štátu v zahraničí. 

Dotazník je anonymný a Váš názor nás zaujíma, aby bolo zrejmé ako rozmýšľa celá populácia Slovenska -  nie iba tí, ktorí rozhodujú o otázkach zahraničnej politiky. Pamätajte, že nie je zlý alebo dobrý názor, je iba Váš názor a budeme radi, ak budete otvorený/á a odpoviete na naše otázky v súlade s tým, ako to cítite.

Online prieskum je realizovaný Bratislava Policy Institute (ďalej len BPI) s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. BPI je nezávislým združením, ktoré vzniklo v roku 2017. Cieľom je realizácia výskumov zameraných na rôznorodé oblasti verejných politík. BPI pri napĺňaní svojho poslania využíva ako kvantitatívne i kvalitatívne analýzy dát a analýzy legislatívy i médií.

Výsledky prieskumu poslúžia ako pomôcka na vytvorenie efektívnej a cielenej online komunikácie verejných inštitúcií smerom k mladej generácii v oblasti zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky. 

Závery z prieskumu budú zverejnené na webovej stránke BPI. 

T