Yr ydym yn gofyn i’r rhai sydd wedi bod mewn cyswllt gyda’r Gwasanaeth Cydymffurfiaeth Cynllunio yn ddiweddar am eu profiadau. Bydd hyn yn ein helpu ni i wybod pa bethau yr ydym yn eu gwneud yn dda a’r pethau y mae angen i ni eu gwella. Byddwn yn ddiolchgar petaech yn llenwi’r holiadur hwn, fydd yn ein helpu ni i wella’n gwasanaeth i chi. Bydd eich atebion yn cael eu trin yn gwbl gyfrinachol.

Question Title

* 1. Y'ch chi'r person a wnaethpwyd y gwyn neu’r person o dan ymchwiliad?

Question Title

* 2. A gawsoch eich trin mewn modd proffesiynol a chwrtais?

Question Title

* 3. A gawsoch chi gyngor ac eglurhad boddhaol i unrhyw ymholiadau?

Question Title

* 4. A oeddech chi'n fodlon a'r modd yr oeddech yn gallu cael gwybodaeth ynghylch datblygiad yr achos?

Question Title

* 5. A gafodd yr achos ei ddatrys mewn ffordd oedd yn eich bodloni?

Question Title

* 6. A gymerwyd camau gorfodi ffurfiol?

Question Title

* 7. Os atebwyd DO i gwestiwn 6, a ydych yn deall pam?

Question Title

* 8. Os atebwyd NADDO i gwestiwn 6, a ydych yn deall pam?

Question Title

* 9. Yn dilyn eich cyswllt gyda’r Gwasanaeth Cydymffurfiaeth, sut fuasech yn graddio ar raddfa o 1 - 5 eich dealltwriaeth o sut mae’n gweithredu a pam a phryd y cymerir camau gorfodaeth?

Question Title

* 10. A oeddech chi'n fodlon a'r amser a gymerodd yr Awdurdod i ddatrys y mater?

Question Title

* 11. Yn gyffredinol, pa mor fodlon oeddech chi â’r cyswllt a gawsoch gyda Gwasanaeth Cydymffurfiaeth Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri?

Question Title

* 12. Sylwadau Ychwanegol

Yr ydym wedi ymrwymo i wella'r gwasanaeth a dderbyniwch. Mae croeso i chi gynnig unrhyw sylwadau neu awgrymiadau isod.

DIOLCH ICHI AM GWBLHAU'R HOLIADUR HWN.

T