Default Section

 
100% of survey complete.

* 1. Hvilken aldergruppe underviser du for?

* 2. Hvilke applikasjoner har du kjennskap til og kan bruke?

* 3. Hvor mye tid bruker du på Internett på ting som ligger i grenseland mellom arbeid og fritid? Kryss av for det som ligger nærmest.

* 4. Hvordan vil du beskrive tilgangen til Internett og digitale verktøy i undervisningen?

* 5. Hvilke av disse mulighetene bruker du når du underviser eller foreleser for hele elev- eller studentgruppen:

* 6. Hvilke av disse mulighetene har du brukt i veiledning av elevers eller studenters tekster?

* 7. Induktiv metode: Har du latt elevene eller studentene arbeide digitalt for å oppnå en på forhånd kjent teoretisk/ definert kompetanse? Eksempel: en grammatisk regel, et politisk system.
Kryss av for hva du har brukt:

* 8. Har du latt elevene eller studentene arbeide fritt i den forstand at resultatet av arbeidet er udefinert innenfor rammen av et vidt tema?
Eks: Åpen oppgave-Lag din egen problemstilling og presenter resultatet om to uker som en tekst, video, presentasjon el.
Hvis ja, kryss av for hvilke rammer du har lagt inn:

* 9. Vil du si at du har et bevisst forhold til metodiske variasjoner i bruk av Internett og digitale verktøy?
Kryss av hvis ja:

* 10. Hvor står du i ditt private digitale prosjekt? Hva er neste skritt på din vei i nettsamfunnet?

T