Question Title

* 1. Lớp của trẻ em (Vui lòng chọn tất cả những gì áp dụng)

Question Title

* 2. Vui lòng đánh giá trải nghiệm của con bạn với chương trình học từ xa của trường. (Chúng tôi khuyến khích bạn hoàn thành phần này cùng với con / ren của bạn.)

  Rất hài long Hài long Trung lập Không hài lòng Rất không hài lòng
Dễ dàng truy cập
Dễ điều hướng
Dễ sử dụng
Ý kiến chung về bài học
Dễ gửi câu hỏi
Sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật
Khả năng tiếp cận của giáo viên để được hỗ trợ

Question Title

* 3. Bạn đã dành bao nhiêu thời gian để giúp con bạn học trực tuyến hàng ngày? (hộp kiểm)

Question Title

* 4. Nếu bạn dành thời gian giúp con bạn học trực tuyến, xin vui lòng cho chúng tôi biết những gì bạn đã giúp con.

Question Title

* 5. Bạn đã nhận được Chromebook từ trường cho con bạn sử dụng chưa? (Hộp kiểm)

T