Προσφέρουμε Δωρεάν προ αξιολόγηση προϋποθέσεων συμμετοχής ΣΤΗΝ Γενική Επιχειρηματικότητα του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 συμπληρώνοντας το κάτωθι ερωτηματολόγιο:

Question Title

* 1. BS Business Solutions

«Γενική Επιχειρηματικότητα» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 και από την Πέμπτη 27/12/2018, οι επενδυτικοί οργανισμοί μπορούν να υποβάλλουν, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Δημόσιων Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), τα αιτήματα υπαγωγής των επενδυτικών τους σχεδίων στο καθεστώς.
  • Έναρξη Υποβολών: Τετάρτη 3 Ιουλίου 2019, Λήξη υποβολών: Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019
  • ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ  εως 55%
BS BUSINESS SOLUTIONS
Ακαδημίας 71
ΤΚ: 10678, Αθήνα
Τηλέφωνο: 216 900 45 40
Η ερωτήσεις με αστεράκι είναι υποχρεωτικές ( * )

Question Title

* 2. Διεύθυνση ;

Question Title

* 6. Αντικείμενο Δραστηριότητας (Περιγραφή) ;

Question Title

* 7. Κωδικός Κύριας Δραστηριότητας (Κύριος ΚΑΔ) ;
Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας

Question Title

* 8. Οικονομικά Στοιχεία 

Question Title

* 9. Η απασχόληση πρέπει να αναγράφεται σε Ε.Μ.Ε. (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας)
1 Ε.Μ.Ε. = 12 Ανθρωπομήνες = 300 ημέρες ασφάλισης = 2.080 ανθρωποώρες

Question Title

* 10. Βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, δεν εκκρεμεί ανάκτηση ενίσχυσης και δεν είναι προβληματική;

Question Title

* 11. Ανήκει σε δίκτυο Franchise;

Question Title

* 12. Έχετε συμμετάσχει σε άλλα Προγράμματα για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, ή το συνολικό ύψος των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχετε λάβει, κατά την τελευταία τριετία, ανεξαρτήτως αν αφορούν τις ίδιες ή άλλες επιλέξιμες δαπάνες, υπερβαίνει το ποσό των 200.000€ ;

Question Title

* 13. Υπάρχει διαθέσιμο κεφάλαιο στην επιχείρηση ( της ίδιας συμμετοχής )

Question Title

* 14. Θα σας ενδιέφερε κάποια επικείμενη χρηματοδότηση για την ιδία συμμετοχή σας στο πρόγραμμα,  μέχρι την λήψη της δημόσιας δαπάνης ;

Question Title

* 15. Θελετε να σας αποσταλεί ΔΩΡΕΑΝ λίστα με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

Question Title

* 16. Θέλετε να σας αποσταλεί Οικονομική & Τεχνική προσφορά

Question Title

* 17. Διευκρινίστε ότι θεωρείτε οτι θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα το αντικείμενο και τα Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του επενδυτικού σας σχεδίου ;

Question Title

* 18. Επιλέξτε πως θα θέλατε να επικοινωνήσουμε μαζί σας ;

Question Title

* 19. Ώρες Επικοίνωνιας
Παρακαλώ επιλέξτε τις ώρες που επιθυμείτε να επικοινωνήσουμε μαζί σας ;

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται από τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού δικαίου (Ν. 2472 /1997, Π.δ 207/1998. Π.δ 79/2000 και αρ. 8Ν. 2819/2000), όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου ( Οδ. 95/46/ΕΚ και Οδ. 97/66/ΕΚ ). Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγει ο δικτυακός μας τόπος ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους.

Question Title

* 20. Θα προτιμούσαμε να μας στείλετε εάν το επιθυμείτε την έναρξη με τους κωδικούς δραστηριότητας για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας ;

Μόνο τύποι αρχείων DOCX, DOC, JPEG, GIF, JPG, PDF, PNG.
Επιλογή αρχείου
Τα στελέχη της ( Bs Business Solutions ) και ή ειδικότητες των στελεχών καλύπτουν τους κλάδους της Οικονομίας, της Διοίκησης Επιχειρήσεων και της Τεχνολογίας. Αναλαμβάνουμε συνολικά όλη τη διαδικασία ένταξης στα Αναπτυξιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ, από την ενημέρωση, τη μελέτη την προαξιολόγηση μέχρι την εκπόνηση της επενδυτικής πρότασης, την παρακολούθηση της εξέλιξης των εργασιών έως και την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε έργου.
Εφόσον ολοκληρώσετε επιτυχώς την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου πιέστε ΤΕΛΟΣ για την αποστολή του. Με την υποβολή της αίτησης δηλώνετε ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεστε να σας στέλνουμε ενημερωτικά email από την εταιρεία Bs Business Solutions.
 
100% of survey complete.

T