Cảm ơn quý vị đã dành thời gian trả lời bản khảo sát quan trọng này. Mục đích của bản khảo sát này là giúp Sở Y tế Tiểu bang Mississippi (MSDH) xác định các chiến lược và phương pháp tiếp cận để làm chậm sự lây lan của Coronavirus (COVID-19) ở Mississippi. Bản khảo sát này chỉ dành cho cư dân Mississippi. Câu trả lời của quý vị sẽ được bảo mật.
Hãy cho chúng tôi biết thông tin về quý vị:

T