Screen Reader Mode Icon
Help us understand who we are hearing from! Think about places you enjoy and what you see, hear or how they make you feel. Mark in the map and share your thoughts and ideas!
[SPA - Spanish] Ayúdenos a conocer a quien nos habla. Piense en lugares que disfruta y en lo que ve, oye o las sensaciones que le producen. ¡Marca en el mapa y comparte tus pensamientos e ideas!
[CVC - Cape Verdean Creole] Djudá-nu intende kenha ki nu sa ta obi! Pensa na lugaris ki bu gosta di bai y kuzê ki bu ta odja, obi, ô módi ki es ta faze-u xinti. Kola un bandera na mapa pa partilha bus opinion y ideia!
[HC - Hatian Creole] Ede nou konprann kiyès n ap tande! Panse sou kote ou renmen ak sa ou wè, tande, oswa kijan yo fè ou santi. Make sou kat jeyografik la epi pataje panse w ak lide ou!
[VIET - Vietnamese] Giúp chúng tôi hiểu chúng tôi đang lắng nghe ý kiến từ ai!  Nghĩ về những nơi quý vị thích và những gì quý vị thấy, nghe hay cách những nơi này làm quý vị thấy như thế nào. Đánh dấu trên bản đồ và chia sẻ suy nghĩ và ý tưởng của bạn!
[SC - Simplified Chinese] 帮助我们了解我们所听到的信息来源!想想您喜欢的地方,您所看到的、听到的或者它们给您的感觉。在地图上标记并分享您的想法和想法!
[TCH - Traditional Chinese] 幫助我們瞭解我們是聽到誰的感想!想一想您喜歡的地方,以及您看到、聽到,或是它們帶給您的感覺。在地圖上標記並分享您的想法和想法!
 
To learn more about the project, visit
[SPA]Para obtener más información sobre el proyecto, visite
[CVC] Pa sabe más sobri prujétu, vizita
[HC] Pou aprann plis sou pwojè a, vizite
[VIET] Vào để biết thêm về dự án.
[SC] 要了解有关该项目的更多信息,请访问
[TCH] 要瞭解專案詳情,請瀏覽
http://www.bostonplans.org/planning/urban-design/boston-design-vision

Question Title

* 1. Mark your favorite place in your neighborhood. This can include places like... BUILDINGS, GATHERING PLACES, STREETS... and more!
[SPA] Marca tu lugar favorito en tu barrio. Esto puede incluir lugares como... edificios, lugares de reunión, calles... y más!
[CVC] Diskreve bu lugar prifiridu na bu zóna. Kel-li pode inklui lugaris sima...PRÉDIUS, LUGARIS DI INKONTRUS, RUAS...y mutu más!
[HC] Make kote ou pi renmen nan katye ou a? Sa a ta ka gen ladann kote tankou... BILDING, ZÒN Asanble, LARI... ak plis ankò!
[VIET] Đánh dấu một địa điểm yêu thích trong khu phố. Điều này có thể bao gồm những nơi như...TÒA NHÀ, NƠI TỤ TẬP, ĐƯỜNG PHỐ… và nhiều thứ nữa!
[SC] 标记您在附近最喜欢的地方。这可能包括诸如...建筑物, 聚会场所, 街道...等等! 
[TCH] 標記您在附近最喜歡的地方。這可能包括一些地方,例如...建築物, 聚會場所, 街道...還有更多!

Question Title

* 2. Describe your favorite place in your neighborhood? What do you see or feel?
[SPA] Describa su lugar favorito de su vecindario. ¿Qué cosas ve o siente?
[CVC] Diskreve bu lugar prifiridu na bu zóna. Kuzê ki bu ta odja ô xinti?
[HC] Dekri kote w pi renmen nan katye w? Kisa ou wè oswa santi?
[VIET] Mô tả nơi ưa thích tại khu láng giềng? Quý vị thấy hay cảm nhận những gì?
[SC] 描述一下您最喜欢社区的地方?您看到了什么或者感觉如何?
[TCH] 描述一下您在社區最喜歡的地方?您看到或感覺到什麼?

Question Title

* 3. Mark a place where you spend time with your community. This might include places such as...PLAZAS, PARKS, SHOPS... and more!
[SPA] Marca un lugar donde pasas tiempo con tu comunidad. Esto puede incluir lugares como…PLAZAS, PARQUES, TIENDAS…y más.
[CVC] Kel-li pode inklui lugaris sima...PRASAS, PARKIS, LÓJAS...y mutu más!
[HC] Make yon kote ou pase tan ak kominote w la. Sa a ta ka gen ladan kote tankou...PLAZA, PAK, BOUTIK... ak plis ankò!
[VIET] Đánh dấu một nơi mà bạn dành thời gian cho cộng đồng của mình. Điều này có thể bao gồm những nơi như...TÒA NHÀ, CHỖ ĐẬU XE, CỬA HÀNG… và nhiều nơi khác!
[SC] 标记一个您与社区共度时光的地方。这可能包括诸如...广场, 公园, 商店, ...等等!
[TCH] 標記一個您與社區共度時光的地方。這可能包括一些地方,例如...廣場, 公園, 商店...還有更多!

Question Title

* 4. You're among your community, where are you and what do you see or feel?
[SPA] Está en su comunidad, ¿dónde está y qué cosas ve o siente?
[CVC] Bu sta na meiu di bu kumunidadi, na undi ki bu sta y kuzê ki bu sa ta odja ô xinti?
[HC] Ou fè pati kominote w la, ki kote w ye ak sa w wè oswa santi?
[VIET] Quý vị đang ở trong cộng đồng, quý vị đang ở đâu và quý vị thấy hay cảm nhận điều gì?
[SC] 您是社区的一员,您身处何处,看到了什么或感觉如何?
[TCH] 您和社群在一起,您在哪裡,您看到或感覺到什麼?

Question Title

* 5. Mark a space that you travel through in the city. This might include places such as...STREETS & SIDEWALKS, BUS & T STATIONS, PARKS & TRAILS...and more!
[SPA] Marca un espacio por el que transites en la ciudad. Esto puede incluir lugares como…CALLES Y ACERAS, ESTACIONES DE TRENES Y AUTOBUSES, PARQUES Y SENDEROS…y más.
[CVC] Kel-li pode inklui lugaris sima...PRÉDIUS, LUGARIS DI INKONTRUS, RUAS...y mutu más!
[HC] Make yon espas ou vwayaje nan vil la. Sa a ta ka gen ladan kote tankou ...LARI AK TWOTWA, OTOBIS & ESTASYON T, PARK & SANTYE YO... ak plis ankò!
[VIET] Đánh dấu một không gian mà bạn đi qua trong thành phố. Điều này có thể bao gồm những nơi như...ĐƯỜNG PHỐ VÀ VỈA HÈ, XE BUÝT VÀ TRẠM T, CÔNG VIÊN VÀ ĐƯỜNG ĐI BỘ… và nhiều nơi khác!
[SC] 标记您在城市中经过的空间。这可能包括诸如...街道和人行道, 巴士和T车站, 公园和小路 ...等等! 
[TCH] 標記您在城市中經過的空間。這可能包括允許...的地方。白天和晚上, 不同的季節, 一起和單獨...還有更多!

Question Title

* 6. You’re traveling through a space in the city, what do you see or feel?
[SPA] Se está moviendo por uno de los espacios de la ciudad, ¿qué cosas ve o siente?
[CVC] Bu sa ta travesa nun spasu di sidadi, kuzê ki bu sa ta odja ô xinti?
[HC] Wap vwayaje nan yon espas nan vil la, kisa ou wè oswa santi?
[VIET] Quý vị đang đi qua một nơi trong thành phố, quý vị thấy hay cảm nhận điều gì?
[SC] 您通过城市的一个空间,您看到了什么或者感觉如何?
[TCH] 您在城市的空間中穿行,您看到或感覺到什麼?

Question Title

* 7. Mark a space in the city that you use in multiple ways. This might include places that allow for...DAY & NIGHT, DIFFERENT SEASONS, TOGETHER & ALONE...and more!
[SPA] Marca un espacio en la ciudad que utilices de múltiples formas. Esto puede incluir lugares que permitan hacer actividades…DE DÍA Y DE NOCHE, EN DISTINTAS TEMPORADAS, INDIVIDUALMENTE Y EN COMPAÑÍA…y más.
[CVC] Kel-li pode inklui lugaris ki ta pirmiti...DIA & NOTI, STASONS/ÉPUKAS DI ANU DIFERENTI, DJUNTU KU ALGEN & BO SÔ...y mutu más!
[HC] Make yon espas nan vil la ke ou itilize nan plizyè fason. Sa a ta ka gen ladan kote ki otorize pou...JOU & NWIT, DIFERAN SEZON, ANSANM & POUKONT OU ... ak plis ankò!
[VIET] ĐĐánh dấu một không gian trong thành phố mà bạn sử dụng theo nhiều cách. Điều này có thể bao gồm những nơi cho phép ...NGÀY VÀ ĐÊM, MÙA KHÁC NHAU, CÙNG NHAU VÀ MỘT MÌNH… và nhiều thứ khác!
[SC] 在城市中标记一个您可以多种方式使用的空间。这可能包括允许进入的条件...白天和黑夜, 不同的季节, 一群人和独自一人, ...等等! 
[TCH] 在城市中標記一個您可以多種方式使用的空間。這可能包括允許...的地方。白天和晚上, 不同的季節, 一起和單獨, ...還有更多!

Question Title

* 8. You're in a space that you use in multiple ways, what do you see or feel?
[SPA] Está en un espacio que usa de varias maneras, ¿qué cosas ve o siente?
[CVC] Bu sta nun spasu ki bu ta utiliza di várius manera, kuzê ki bu sa ta odja ô xinti?
[HC] Ou nan yon espas ke ou itilize nan plizyè fason, kisa ou wè oswa santi?
[VIET] Quý vị đang ở một nơi sử dụng theo nhiều cách, quý vị thấy hay cảm nhận điều gì?
[SC] 您在以多种方式使用这个空间,您看到了什么或者感觉如何?
[TCH] 在一個您以多種方式使用的空間裡,您看到或感覺到什麼?

Question Title

* 9. Want to stay up to date on this project and other opportunities to engage? Share your email address here!
[SPA] ¿Quiere estar al tanto de este proyecto y de otras oportunidades de participar? Comparta su dirección de correo electrónico aquí.
[CVC] Bu kre mante atualizadu sobri es prujétu y otus opurtunidadi di partisipa? Poi bu inderésu di email lisin!
[HC] Ou vle rete ajou sou pwojè sa a ak lòt opòtinite pou angaje yo? Pataje adrès imèl ou isit la! 
[VIET] Quý vị có muốn biết thông tin cập nhật về dự án này và những cơ hội tham gia khác không? Chia sẻ địa chỉ điện thư của quý vị tại đây!
[SC] 您是否想了解这个项目的最新进展情况和其他参与机会吗?请在这里分享您的电子邮件地址! 
[TCH] 想要瞭解本專案的最新情況以及其他參與機會?在此分享您的電子郵件地址!

Please tell us more about yourself!

Question Title

* 10. What is your age?
[SPA] ¿Qué edad tiene?
[CVC] Kantu anu bu ten?
[HC] Ki laj ou?
[VIET] Quý vị bao nhiêu tuổi?
[SC] 您的年龄?
[TCH] 請問您幾歲?

Question Title

* 11. What is your race or ethnicity?
[SPA] ¿Cuál es su raza o etnia?
[CVC] Kal k’é bu rasa ô etnia?
[HC] Ki ras oswa etnisite w?
[VIET] Chúng tộc hoặc dân tộc của quý vị là gì?
[SC] 您的种族或民族是什么?
[TCH] 您的種族或族裔是什麼?

Question Title

* 12. What are your pronouns?
[SPA] ¿Cuáles son sus pronombres?
[CVC] Ki prunómis bu ta utiliza?
[HC] Ki pwonon ou yo?
[VIET] Cách xưng hô quý vị là gì?
[SC] 您的性别代词是什么?
[TCH] 請問您的代名詞?

Question Title

* 13. Which neighborhood do you live in?
[SPA] ¿En qué vecindario vive?
[CVC] Na ki zóna bu ta mora?
[HC] Nan ki katye w ap viv?
[VIET] Quý vị sống ở khu láng giềng nào?
[SC] 您在哪个社区居住?
[TCH] 您住在哪個社區?

T