Question Title

* 1. Kailan kayo nakipagusap sa Tagapagrehistro ng mga Botante?

Question Title

* 2. Alam ba ninyo ang pangalan ng taong tumulong sa inyo?

Question Title

* 3. Anong klaseng tulong ang kinailangan ninyo?

Question Title

* 4. Sa kabuuan, ako ay nagkaroon ng positibong karanasan

Question Title

* 5. Ang miyembro ng staff ay naging matulungin

Question Title

* 6. Ang miyembro ng staff ay mayroong kaalaman

Question Title

* 7. Ang miyembro ng staff ay naging maasikaso

Question Title

* 8. Ako ay napakitunguhan nang may respeto

Question Title

* 9. Ako ay napagserbisyohan sa paraang nasa oras

Question Title

* 10. Mayroon kayong Iba pang mga komento, katanungan o mungkahi?

Question Title

* 11. OPSYONAL

T