ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ

Question Title

* 1. เพศ

Question Title

* 2. อายุ

Question Title

* 3. ประเภทผู้รับบริการ

Question Title

* 4. สิทธิในการรักษาพยาบาล

Question Title

* 6. ความรู้สึกพึงพอใจของท่านต่อบริการต่าง ๆ ในครั้งนี้

  ไม่พึงพอใจ น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
สิ่งแวดล้อม สถานที่สะอาด สะดวก
อุปกรณ์ของใช้ที่ให้บริการ สะอาด เพียงพอ และพร้อมใช้
ความสะอาดของอาหารและภาชนะ
แพทย์/พยาบาล แต่งกายสุภาพ สะอาด เรียบร้อย
แพทย์ให้ความสำคัญกับการตรวจร่างกายเพื่อการวินิจฉัยโรค
คำถาม และ ข้อสงสัย ได้รับคำตอบที่ชัดเจนจากแพทย์
แพทย์ให้ข้อมูล / แนะนำวิธีการ และ ทางเลือกในการรักษา
ท่าน ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เรื่องการรักษาพยาบาล
ท่าน ได้รับคำแนะนำขั้นตอน และ เงื่อนไขการรับบริการ อย่างชัดเจน
ท่าน มีโอกาสพูดคุย แสดงความรู้สึก หรือความกังวลในอาการเจ็บป่วย
พยาบาล ให้บริการท่านด้วยความยินดี เต็มใจ อย่างสม่ำเสมอ
พยาบาล กระตือรือร้นให้ความช่วยเหลือเมื่อท่านร้องขอ
ท่าน/ญาติ ได้รับคำแนะนำขณะอยู่รพ. และ ก่อนออกจากโรงพยาบาลที่เป็นประโยชน์จนสามารถดูแลตนเองได้
ท่าน ได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติ
ท่าน มีความพึงพอใจต่อบริการที่ได้รับจากโรงพยาบาล โดยรวม ในระดับใด

Question Title

* 7. (คำถามนี้ เฉพาะผู้ที่ได้รับการผ่าตัด) ท่านได้รับการอธิบายเหตุผลที่ต้องผ่าตัด และ รายละเอียดเกี่ยวกับการผ่าตัดหรือไม่

Question Title

* 8. (คำถามนี้ เฉพาะผู้ที่ได้รับการผ่าตัด) ท่านได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวก่อน-หลังผ่าตัดหรือไม่

Question Title

* 9. ถ้าท่านเจ็บป่วยต้องเข้ารับการรักษาอีกครั้ง และสามารถเลือกโรงพยาบาลอื่นได้ ท่านจะกลับมาใช้บริการที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชหรือไม่

Question Title

* 10. ท่านจะแนะนำญาติหรือคนรู้จัก ให้มาใช้บริการโรงพยาบาลนี้หรือไม่

Question Title

* 11. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม หรือ สิ่งที่อยากบอกโรงพยาบาล

T