ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ

Question Title

* 1. วันที่รับบริการ

Date

Question Title

* 2. ผู้ตอบแบบสอบถาม

Question Title

* 3. ท่านเลือกใช้บริการของโรงพยาบาลนี้เนื่องจาก 

Question Title

* 4. เพศ

Question Title

* 5. อายุ

Question Title

* 6. ประเภทผู้รับบริการ

Question Title

* 7. สิทธิในการรักษาพยาบาล

Question Title

* 9. ความรู้สึกพึงพอใจของท่านต่อบริการต่าง ๆ ในครั้งนี้

  ไม่พึงพอใจ น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
สิ่งแวดล้อม สถานที่ภายในหน่วยงาน สะอาดถูกสุขลักษณะ
อุปกรณ์ของใช้ที่ให้บริการสะอาด
อุปกรณ์ของใช้ที่ให้บริการเพียงพอ
อาหารและภาชนะสะอาดถูกสุขลักษณะ
แพทย์แต่งกายสุภาพ สะอาด เรียบร้อย
แพทย์ให้ความสำคัญกับการตรวจร่างกายเพื่อการวินิจฉัยโรค
เมื่อท่านมีคำถาม และข้อสงสัย ท่านได้รับคำตอบที่ชัดเจนจากแพทย์
แพทย์ให้ข้อมูล / แนะนำวิธีการ และ ทางเลือกในการรักษา
แพทย์มีกิริยา วาจา สุภาพเรียบร้อย
พยาบาลแต่งกายสุภาพ สะอาด เรียบร้อย
เมื่อท่านมีข้อสงสัย ท่านได้รับคำแนะนำจากพยาบาลอย่างชัดเจน
พยาบาลกระตือรือร้นเต็มใจให้ความช่วยเหลือเมื่อท่านร้องขอ
พยาบาลให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติตนขณะอยู่ในโรงพยาบาลอย่างชัดเจน
พยาบาลมีกิริยา วาจา สุภาพเรียบร้อย
ท่านมีโอกาสพูดคุยแสดงความรู้สึกหรือความกังวลในอาการเจ็บป่วย
ท่านได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องการรักษาพยาบาลร่วมกับทีมสุขภาพ
ท่านได้รับข้อมูลคำแนะนำการดูแลสุขภาพตนเอง และสามารถดูแลตนเองได้เมื่อจำหน่ายกลับบ้านอย่างเหมาะสม
ท่านได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติ
เจ้าหน้าที่อื่นๆ ของโรงพยาบาล กิริยา วาจา สุภาพเรียบร้อย
ท่านมีความพึงพอใจต่อบริการที่ได้รับจากโรงพยาบาล โดยรวม ในระดับใด

Question Title

* 10. (คำถามนี้ เฉพาะผู้ที่ได้รับการผ่าตัด) ท่านได้รับการอธิบายเหตุผลที่ต้องผ่าตัด และ รายละเอียดเกี่ยวกับการผ่าตัดหรือไม่

Question Title

* 11. (คำถามนี้ เฉพาะผู้ที่ได้รับการผ่าตัด) ท่านได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวก่อน-หลังผ่าตัดหรือไม่

Question Title

* 12. ถ้าท่านเจ็บป่วยต้องเข้ารับการรักษาอีกครั้ง และสามารถเลือกโรงพยาบาลอื่นได้ ท่านจะกลับมาใช้บริการที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชหรือไม่

Question Title

* 13. ท่านจะแนะนำญาติหรือคนรู้จัก ให้มาใช้บริการโรงพยาบาลนี้หรือไม่

Question Title

* 14. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม หรือ สิ่งที่อยากบอกโรงพยาบาล

Question Title

* 15. ระยะเวลาที่ใช้ในการทำแบบสอบถาม (นาที)

T