Hảy dùng bản kiểm kê này để thấy rằng nhửng thói quen của bạn ảnh hưởng đến khối lượng rác thải ra như thế nào. Nhửng câu trã lời của bạn sẽ giúp bạn tìm được phương cách đễ giảm được khối lượng rác sẻ được chuyển đến bãi rác.

Question Title

* 1. Bạn có tái chế nhửng lon nhôm không?

Question Title

* 2. Bạn có tái chế nhửng chai lọ bằng thủy tinh và bằng nhựa không?

Question Title

* 3. Bạn có tái chế báo và tạp chí không?

Question Title

* 4. Bạn có mua sản phẩm bằng số lượng lớn (thí dụ: gói to thay vì nhiều gói nhỏ)?

Question Title

* 5. Bạn có dùng lại nhửng chai nước có thể dùng lại bằng nhựa không?

Question Title

* 6. Bạn có dùng nhửng bao bì của bạn ở nhửng cửa hàng thực phẫm không?

Question Title

* 7. Bạn có dùng lại nhửng hộp đựng thức ăn có thể dùng lại không?

Question Title

* 8. Bạn có dùng pin có thể tái nạp điện không?

Question Title

* 9. Bạn có mua nhửng sản phẩm mà được đóng gói đơn giản không?

Question Title

* 10. Bạn có dùng thực phẩm dư thừa làm phân bón hữu cơ không?

Question Title

* 11. Cam kết làm giãm rác tại bãi đổ! Liệt kê hai điều mà bạn sẻ làm để làm giảm rác tại bãi đổ.

Question Title

* 12. Nộp bản cam kết của bạn tới Inside the Outdoors để được ghi tên rút thăm trúng thưởng iPad.

If you want a copy of this survey, consider saving it as a pdf to save paper.

Chương trìng giảng dạy này được bảo trợ bởi OC Waste and Recycling.

T